تفاوت میان نسخه‌های «بازدانگان»

هلهل
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(هلهل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| regnum = [[پیدا قاسم]]
| subregnum = [[گروه حسن]]
| unranked_superdivisio = [[چیریکنهان های کرجملایان]]
| unranked_divisio = '''Gymnospermae''' (inc. {{Extinct}}; [[گروه کرجبادریان]])<br>
'''Acrogymnospermae''' (extant only)
| subdivision_ranks = [[شاخه (قاسم شناسی)]]
کاربر ناشناس