تفاوت میان نسخه‌های «علی‌اکبر جعفری (اوستاشناس)»

* گلچینی از خرده اوستا ۱۹۷۶
* ستوت یسن ۱۹۸۰
* زرتشت و دین بهی ۱۹۷۶ <ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=Nūshāhī |نام۱=ʿĀrif |عنوان=Kitāb shināsi-yi āthār-i Fārsi-yi chāp shuda dar shibh-i qāra (Hind, Pākistān, Banglādish) |صفحه=۳۲۹ |نشانی=https://www.google.com/books/edition/Kit%C4%81b_shin%C4%81si_yi_%C4%81th%C4%81r_i_F%C4%81rsi_yi_c/UgP1DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1 |تاریخ بازبینی=6 ژانویه 2021}}</ref>
* زرتشت و دین بهی ۱۹۷۶
* خرده اوستا با همکاری مهربان خداوندی
* پیام زرتشت اسپنتمان