قضیه هان–باناخ: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «قضیه هان-باناخ، یک ابزار مرکزی در آنالیز تابعی<nowiki/>ست. این قضیه امکان می ده...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «قضیه هان-باناخ، یک ابزار مرکزی در آنالیز تابعی<nowiki/>ست. این قضیه امکان می ده...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)