از فریاد تا ترور: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
ماهنامه فیلم در شماره دوم خود درباره فیلم می نویسد:
 
"از فریاد تا ترور، یکی دیگر از فیلمفیلم‌هایی هاییستاست که پس از انقلاب دربارهدربارهٔ ساواک و ساواکی هاساواکی‌ها و عملیات نظامی علیه رژیم گذشته ساخته شده استشده‌است. فیلم، علاوه بر عدم توفیق در جمع و جور کردنجمع‌وجورکردن سناریوی پرشاخه و از هم گسیخته اش،ازهم‌گسیخته‌اش، دچار نگاهی صرفاصرفاً ماجراجویانه و حادثه پردازانهحادثه‌پردازانه به عملیات نظامی علیه رژیم شاه است و آنجا هم که پای تحلیل جامعه شناسانهجامعه‌شناسانه پیش می آید، میمی‌آید، لنگدمی‌لنگد."<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ماهنامه فیلم، شماره 2، صفحه 37}}</ref>
 
== منابع ==
۱۳۷

ویرایش