تفاوت میان نسخه‌های «سفرنامه ناصر خسرو»

== منابع ==
* سفرنامهٔ حکیم ناصر خسرو قبادیانی مروزی، به‌کوشش [[محمد دبیرسیاقی]]، انتشارات زوار، چاپ سیزدهم، ۱۳۹۸. {{شابک|964-401-009-4}} [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2409404 سایت خانهٔ کتاب]
* سفرنامه: [[ناصر خسرو]] قبادیانی، مصحح عزیزالله علیزاده، [[تهران]]: [[انتشارات فردوس]]، 1389، 152 صفحه۱۳۸۹. {{شابک|978-964-320-422-8}} [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1514089 سایت خانهٔ کتاب]
* سفرنامهٔ ناصر خسرو، به‌کوشش مهدی نصیری دهقان، انتشارات امیرصدرا، چاپ اوّل، ۱۳۹۷. {{شابک|978-622-95005-8-3}} [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2301841 سایت خانهٔ کتاب]
* سفرنامهٔ ناصر خسرو، به‌اهتمام نادر وزین‌پور، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر (کتاب‌های جیبی)، چاپ دهم، ۱۳۹۵. {{شابک|978-964-303-617-1}} [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2038380 سایت خانهٔ کتاب]
* [http://www.ensani.ir/storage/Files/20120413174821-5163-58.pdf زمان و مکان در سفرنامهٔ ناصر خسرو|وب‌سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]
* [http://www.ensani.ir/fa/content/203513/default.aspx سفر هفت‌سالهٔ ناصر خسرو؛ هجرتی فکری و اعتقادی|وب‌سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]