تفاوت میان نسخه‌های «بازدانگان»

جز
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
 
 
علت نامگذاریاین گروه به این دلیل است که دانه بر خلاف نهان دانگان در محوطه های بسته قرار ندارد (برخلاف نهاندانگان)ندارند بلکه میوه ها حول محوری جمع شده و مخروط را می سازند به همین دلیل به بازدانگان مخروط دار نیز می گویند
مخروط شامل چند پولک می باشد که به طور منظم یک محور قرار دارند و پولکا برگهای تغییر شکل یافته هستند در واقع هر یک از پولک های مخلوط که حاوی یک دانه است در حکم میوه می باشد
 
۶

ویرایش