تفاوت میان نسخه‌های «هربرت مارکوزه»

 
== زندگی و آثار ==
هربرت مارکوزه در خانواده‌ای [[یهودی]] در [[برلین]] به دنیا آمد. در طولِ [[جنگ جهانی اول]] در [[ارتش آلمان]] خدمت کرد. او سپس عضوِ شورایِ سربازان بود که در [[خیزش ژانویه|قیام ناکامِ سوسیالیست‌های اسپارتاکیست]] شرکت داشت. بعد از کامل کردنِ تزهایِ دکترای تخصصی خود در [[دانشگاه فرایبورگ]] در سالرشته ۱۹۲۲فلسفه باو موضوعِجامعه شناسی و تحت هدایت [[رمان|رمانِهایدگر]] و [[زبانهوسرل]] آلمانی|آلمانیسال ۱۹۲۲ با موضوعِ ''تفسیر اندیشه های [[هگل]]{{dn}}'' به [[برلین]] بازگشت و به کارِ انتشارات پرداخت.<ref>سیری در زندگی و آثار هربرت مارکوزه، رضا نصیرزاده، روزنامه رسالت، شنبه ششم خرداد 1391،</ref> <ref>https://www.mehrnews.com/news/315426/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF</ref>
 
== دیدگاه‌ها ==