باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: افزودن {{سال خورشیدی به میلادی و قمری|
{{سال خورشیدی به میلادی و قمری|%s
{{سال خورشیدی به میلادی و قمری|%s
{{سال خورشیدی به میلادی و قمری|}}
۱۰۶

ویرایش