ویکی‌پدیا:اکتیویسم: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: اکتویست⟸اکتیویست، اکتویسیت⟸اکتیویست، بهکسانی⟸به کسانی)
(ابرابزار)
 
{{مکمل|pages=[[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست]] و [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف]] |shortcut=وپ:کنشگری}}{{چکیده|ویکی‌پدیا محلی برای این نیست که یک مسالهمسئله یا برنامه بیشتر دیده شود. با دیگر کاربران همکاری کنید تا به طوربه‌طور بیطرفانه موضوعات سرشناس را با استفاده از منابع معتبر بدون طرفداری از هیچ موضع خاص یا دادن وزن ناروا به دیدگاه هایدیدگاه‌های اقلیت خلاصه کنید.}}
 
[[پرونده:Meeting_in_Kharkov.jpg|چپ|بندانگشتی| از مقالات ویکی پدیاویکی‌پدیا برای کنشگری برای جنبش خود استفاده نکنید.]]
}}
'''اکتیویسم، طرفداری از یک جنبش یا کنشگری'''، استفاده از ویکی پدیاویکی‌پدیا برای ترویج اعتقادات شخصی یا طرح و برنامه‌های شخصی به قیمت اهداف ویکی پدیاویکی‌پدیا و سیاستسیاست‌های هایمحتوایی محتوای اصلی ،اصلی، از جمله [[ویکی‌پدیا:تأییدپذیری|تأییدپذیری]] و [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|دیدگاه بی طرفبی‌طرف است]]. ویکی‌پدیا ویکی پدیا علی رغم محبوبیتش ،علی‌رغم محبوبیتش، [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست|سکوی سخنرانی]] نیست تا از آن برای کنشگری، جذب نیرو، تبلیغات ،تبلیغات، بیانیه دادن، ترویج یا سایر اشکال طرفداری از آن استفاده شود.
 
ویکی پدیاویکی‌پدیا پیش از هر چیز یک دائره المعارف است که هدف آن ایجاد گستره ای از مقالات با کیفیت بالا ، بیطرف ،بالا، بیطرف، تأییدپذیر و تبدیل شدن به یک اثر مرجع جدی و قابل احترام است. برخی از کاربران با هدف بالا بردن دیده شدن یا معتبرترکردن یک موضوع خاص ،خاص، اصطلاح یا دیدگاه به ویکی‌پدیا می‌آیند که منجر به [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|پوشش نامتناسب]] ، [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|توازن کاذب]] و ارسال [[ویکی‌پدیا:هرزنامه|هرزنامه مرجع]] می‌شود. هنگامی که طرفداران دیدگاه هایدیدگاه‌های خاص به برنامه هایبرنامه‌های خود نسبت به اهداف پروژه یا جناح هاییجناح‌هایی با دستور کارهای متفاوت اولویت می دهند ،می‌دهند، برای به کرسی نشاندن محتوای مورد علاقه خود می [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست|جنگند]] ، [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست|جنگ]] [[ویکی‌پدیا:جنگ ویرایشی|ویرایشی]] و سایر [[ویکی‌پدیا:ویرایش اخلالگرانه|اخلال‌ها به وجود]] می آیدمی‌آید. ویکی پدیاویکی‌پدیا از طریق همکاری کاربران برای دستیابی به اهداف دائره المعارف فعالیت می کندمی‌کند. اختلاف نظرها در مورد بی طرفی ،بی‌طرفی، قابلیت اطمینان ،اطمینان، سرشناسی و سایر موضوعات از طریق بحث هایبحث‌های [[ویکی‌پدیا:نزاکت|نزاکتمندانه]] با هدف تسهیل [[ویکی‌پدیا:اجماع|اجماع]] به درستی حل می شودمی‌شود.
[[پرونده:Meeting_in_Kharkov.jpg|چپ|بندانگشتی| از مقالات ویکی پدیا برای کنشگری برای جنبش خود استفاده نکنید.]]
'''اکتیویسم، طرفداری از یک جنبش یا کنشگری'''، استفاده از ویکی پدیا برای ترویج اعتقادات شخصی یا طرح و برنامه‌های شخصی به قیمت اهداف ویکی پدیا و سیاست های محتوای اصلی ، از جمله [[ویکی‌پدیا:تأییدپذیری|تأییدپذیری]] و [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|دیدگاه بی طرف است]]. ویکی پدیا علی رغم محبوبیتش ، [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست|سکوی سخنرانی]] نیست تا از آن برای کنشگری، جذب نیرو، تبلیغات ، بیانیه دادن، ترویج یا سایر اشکال طرفداری از آن استفاده شود.
 
طرفداری و کنشگری با [[ویکی‌پدیا:تعارض منافع|تعارض منافع]] ارتباط تنگاتنگی دارد ،دارد، اما تفاوت در این است که کنشگری اصطلاحی کلی برای ویرایش تبلیغاتی و مبتنی بر دستور کار است ،است، در حالی که تعارض منافع در درجه اول ویرایش تبلیغاتی توسط افرادی است که ارتباط شخصی یا مالی نزدیک با موضوع دارند.
ویکی پدیا پیش از هر چیز یک دائره المعارف است که هدف آن ایجاد گستره ای از مقالات با کیفیت بالا ، بیطرف ، تأییدپذیر و تبدیل شدن به یک اثر مرجع جدی و قابل احترام است. برخی از کاربران با هدف بالا بردن دیده شدن یا معتبرترکردن یک موضوع خاص ، اصطلاح یا دیدگاه به ویکی‌پدیا می‌آیند که منجر به [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|پوشش نامتناسب]] ، [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|توازن کاذب]] و ارسال [[ویکی‌پدیا:هرزنامه|هرزنامه مرجع]] می‌شود. هنگامی که طرفداران دیدگاه های خاص به برنامه های خود نسبت به اهداف پروژه یا جناح هایی با دستور کارهای متفاوت اولویت می دهند ، برای به کرسی نشاندن محتوای مورد علاقه خود می [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست|جنگند]] ، [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست|جنگ]] [[ویکی‌پدیا:جنگ ویرایشی|ویرایشی]] و سایر [[ویکی‌پدیا:ویرایش اخلالگرانه|اخلال‌ها به وجود]] می آید. ویکی پدیا از طریق همکاری کاربران برای دستیابی به اهداف دائره المعارف فعالیت می کند. اختلاف نظرها در مورد بی طرفی ، قابلیت اطمینان ، سرشناسی و سایر موضوعات از طریق بحث های [[ویکی‌پدیا:نزاکت|نزاکتمندانه]] با هدف تسهیل [[ویکی‌پدیا:اجماع|اجماع]] به درستی حل می شود.
 
طرفداری و کنشگری با [[ویکی‌پدیا:تعارض منافع|تعارض منافع]] ارتباط تنگاتنگی دارد ، اما تفاوت در این است که کنشگری اصطلاحی کلی برای ویرایش تبلیغاتی و مبتنی بر دستور کار است ، در حالی که تعارض منافع در درجه اول ویرایش تبلیغاتی توسط افرادی است که ارتباط شخصی یا مالی نزدیک با موضوع دارند.
 
== شناسایی طرفداری ==
برخی از کاربران با هدف بیشتر کردن دیده شدن یا اعتباربخشی به یک دیدگاه خاص به ویکی پدیا میویکی‌پدیا آیندمی‌آیند. این دیدگاه ممکن است فرضیه ای باشد که آنها احساس می کنندمی‌کنند توسط جامعه علمی بی جهت به آن بی اعتنایی شده یا رد شده استشده‌است. ممکن است تفسیر جایگزین یا تجدیدنظرطلبانه از یک واقعه یا شخصیت تاریخی باشد. این ممکن است اضافاتی به مقاله ای در مورد یک سازمان باشد تا آن را از منظر مثبت یا منفی به تصویر بکشد. مشکل اساسی این است که این اهداف با رسالت ویکی پدیاویکی‌پدیا در تضاد است. ویکی پدیاویکی‌پدیا [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست|محلی]] برای اصلاح [[ویکی‌پدیا:ویرایش مغرضانه|اشتباهات بزرگ]] ، ترویج ایده هاایده‌ها یا عقایدی نیست که در دنیای واقعی نادیده گرفته یا به حاشیه رانده شده اند ،شده‌اند، یا برای این نیست که یک سازمان حضور بیشتری در وب داشته باشد. ویکی پدیا نمیویکی‌پدیا تواندنمی‌تواند به یک طرح و برنامه برجستگی ای بیش از آنچه کارشناسان یا منابع معتبر در دنیای واقعی به آن داده اندداده‌اند بدهد. عدم درک این اصل اساسی ریشه بیشتر مشکلات اکتیویسم در ویکی پدیاویکی‌پدیا است.
 
اگر به نظر می رسدمی‌رسد یک کاربر از یک دیدگاه خاص دفاع میمی‌کند، کند ، می توانمی‌توان با مراجعه به [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|سیاست دیدگاه بی طرفبی‌طرف]] این مورد را به او خاطرنشان کرد. اگر کاربر داوطلبانه اطلاعاتی ارائه می کندمی‌کند که به عنوان اکتیویست عمل می کند ، میمی‌کند، توانمی‌توان از این اطلاعات برای توجیه تدابیر مناسب استفاده کرد. کاربران از حدس و گمان در مورد هویت واقعی ویراستاران برای جلوگیری از [[ویکی‌پدیا:آزار و اذیت|لو رفتن]] ، که یک نوع جدی [[ویکی‌پدیا:آزار و اذیت|آزار]] و [[ویکی‌پدیا:آزار و اذیت|اذیت]] است، به شدت نهی می شوندمی‌شوند. وقتی طرفداری فاش نمی شود ،نمی‌شود، اغلب با رفتارهایی مانند [[ویکی‌پدیا:ویرایش مغرضانه|ویرایش]] [[ویکی‌پدیا:بازی با سامانه|گرایشی]] ، [[ویکی‌پدیا:بازی با سامانه|سنگ اندازی]] ، مغالطه از راه تکرار و هیاهو ({{Lang|la|[[مغالطه تکرار]]}}) یا [[ویکی‌پدیا:ویرایش اخلالگرانه|نادیده گرفتن نظرات دیگران]] آشکار می شودمی‌شود. وقتی چنین رفتاری برای مدت طولانی اتفاق می افتد ،می‌افتد، غالباً اکتیویسم دلیل آن است.
 
ذکر این ارزشمند است که اغلب "«مرز مشخصی"» بین بودن اکتیویست بودن و [[ویکی‌پدیا:مالکیت محتوا|مباشر]]<nowiki/>بودن وجود دارد . اگرچه ممکن است مباشر منافع ویکی پدیاویکی‌پدیا را هنگام ویرایش مقاله در ذهن داشته باشد ،باشد، دیگران ممکن است ویرایش هاویرایش‌ها و / یا رفتار آنها را به همان صورت مشاهده نکنند. هنگام برقراری ارتباط با کسی که ممکن است یک اکتیویست باشد ،باشد، در صورتی که در واقع یک مباشرند یا خود را چنان می دانندمی‌دانند احتیاط کنید.
 
به ویژه ،ویژه، کاربرانی که به نظر می رسدمی‌رسد از یک دیدگاه خاص حمایت می کنند ،می‌کنند، ممکن است از [[ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود|اصطلاحات طفره آمیز]] ، [[ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود|واژه هایواژه‌های گمراه کننده]] و [[ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود|کلمات]] دیگر [[ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود|ی که باید مراقب آنها بود]] استفاده کنند . روش هایروش‌های مفید برای جلوگیری از طرفداری عبارتند از:
* واقعیات را بیان کنید، از جمله واقعیات مربوط به عقاید را مطرح کنید ،کنید، اما خود آن عقاید را اظهار نکنید.
 
* واقعیات را بیان کنید، از جمله واقعیات مربوط به عقاید را مطرح کنید ، اما خود آن عقاید را اظهار نکنید.
* [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|ادعاها را به مقامات شناخته شده نسبت دهید]] یا واقعیات موجود در پشت یک استدلال را ثابت کنید.
* بگذارید واقعیتها خودشان برای خودشان گویا باشند و خواننده تصمیم بگیرد.
 
== برخورد با اکتیویست هااکتیویست‌ها ==
طرفداری مودبانه را می توانمی‌توان با مطلع کردن کاربر از ماموریتمأموریت ویکی پدیاویکی‌پدیا و درخواست از آنها برای جلوگیری از ویرایش موضوعاتی که نمینمی‌توانند توانند به طوربه‌طور بیطرفانه پوشش دهند ، کنترل کرد. [[ویکی‌پدیا:برای بیان دیدگاه خود اخلال‌گری نکنید|اخلال در ویکی پدیاویکی‌پدیا برای اثبات یک نکته]] و [[ویکی‌پدیا:ویرایش اخلالگرانه|ویرایش اخلالگرانه]] می تواندمی‌تواند زمینه را برای [[ویکی‌پدیا:قطع دسترسی|مسدود کردن]] ویرایشگر فراهم کند. بابت ایجاد اخلال در طولانی مدت و سطح کم، ممکن است افرادی که به طرفداری می [[ویکی‌پدیا:سیاست تحریم|پردازند]] توسط انجمن ویکی پدیاویکی‌پدیا یا [[ویکی‌پدیا:هیئت داوری|کمیته داوری]] [[ویکی‌پدیا:سیاست تحریم|تحریم]] شوند.
 
== روشهای سازنده برای مشارکت اکتیویست ها ==
اکتیویست ها ممکن است پیشنهادهایی را برای موضوعات ، مطالب یا [[ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع|منابع]] مفید جدید در [[ویکی‌پدیا:رهنمودهای صفحه بحث|صفحات بحث]] مقاله قرار دهند. با این حال ، آنها نباید بحث را به هم بزنند و از ایجاد اجماع جلوگیری کنند. جماعت ویکی پدیا برای شفافیت ارزش قائل است. به کسانی که به نمایندگی از جنبش هایی کنشگری می کنند توصیه می شود ماهیت فعالیت های خود را در صفحات کاربری خود و هنگام پیوستن به مکالمه افشا کنند.
 
== روشهای سازنده برای مشارکت اکتیویست هااکتیویست‌ها ==
اکتیویست هااکتیویست‌ها ممکن است پیشنهادهایی را برای موضوعات ،موضوعات، مطالب یا [[ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع|منابع]] مفید جدید در [[ویکی‌پدیا:رهنمودهای صفحه بحث|صفحات بحث]] مقاله قرار دهند. با این حال ،حال، آنها نباید بحث را به هم بزنند و از ایجاد اجماع جلوگیری کنند. جماعت ویکی پدیاویکی‌پدیا برای شفافیت ارزش قائل است. به کسانی که به نمایندگی از جنبش هاییجنبش‌هایی کنشگری می کنندمی‌کنند توصیه می شودمی‌شود ماهیت فعالیت هایفعالیت‌های خود را در صفحات کاربری خود و هنگام پیوستن به مکالمه افشا کنند.
*
[[رده:دیدگاه بیطرف ویکی‌پدیا]]