تفاوت میان نسخه‌های «پرخیده»

خانم پوران وفادار (دختر بانو پرخیده و استاد حمید وفادار) مدتی در رادیو‌ با نام مستعار فیروزه به عنوان خوانده موسیقی سنتی فعالیت داشتند ‌و نباید ایشان را با فیروزه خواننده عامه‌پسند (کوچه‌بازاری) اشتباه گرفت.
(خانم پوران وفادار (دختر بانو پرخیده و استاد حمید وفادار) مدتی در رادیو‌ با نام مستعار فیروزه به عنوان خوانده موسیقی سنتی فعالیت داشتند ‌و نباید ایشان را با فیروزه خواننده عامه‌پسند (کوچه‌بازاری) اشتباه گرفت.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
| همسر =
| شریک زندگی =
| فرزندان = [[فیروزهپوران (بازیگرفیروزه)]] و توران
| والدین =
| تأثیرات =