تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
|list1 = [[Absolutive حالت|مطلقی]]{{•}} [[حالت رایی|رایی]]{{•}} [[Direct حالت|Direct]]{{•}} [[حالت ارگاتیو|ارگاتیو]]{{•}} [[حالت ناگذرا|ناگذرا]]{{•}} [[حالت کنایی|کُنایی]]{{•}} [[حالت غیر فعلی|غیر فعلی]]
|group2 = حرف اضافه‌ای
|list2 = {{nowrap begin}}<!--becauseبه parenthesesخاطر withinپرانتزها listدر فهرست:--> [[حالت ازیدورشدگی|ازیدورشدگی]]{{•w}} [[حالت پیش‌بودی|پیش‌بودی]]{{•w}} [[حالت کنش‌گیری|کنش‌گیری]]{{•w}} [[حالت هرکدامی|هرکدامی]] ([[حالت هرکدامی-زمانی|–زمانی]]){{•w}} [[Essive حالت|Essive]] ([[Essive-formal حالت|–formal]]{{•w}} [[Essive-modal حالت|–modal]]){{•w}} [[Essive-formal حالت|Formal]]{{•w}} [[حالت اضافه|اضافی]]{{•w}} [[حالت به‌وسیلگی|به‌وسیلگی]]{{•w}} [[حالت ابزاری|ابزاری]] ([[Instrumental-comitative حالت|–comitative–همراهی]]){{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتی|ارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[Possessed حالت|Possessed]]{{•w}} [[Possessive حالت|Possessive]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Postpositional]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Prepositional]]{{•w}} [[Pertingent حالت بساوشی|Pertingentبساوشی]]{{•w}} [[حالت ازراهی|ازراهی]]{{•w}} [[Prosecutive حالت گذرشی|Prosecutiveگذرشی]]{{•w}} [[Proximative حالت نزدیکی|Proximativeنزدیکی]]{{•w}} [[Sociative حالت معیتی|Sociativeمعیتی]]{{•w}} [[Temporal حالت|Temporal]]{{•w}} {{nowrap end}}
|group3 = مکانی
|list3 = [[Ablative حالت دورشدگی|Ablativeدورشدگی]]{{•}} [[حالت رویی|رویی]]{{•}} [[حالت به‌سویی|به‌سویی]]{{•}} [[حالت کناربودگی|کناربودگی]]{{•}} [[Comitative حالت|Associative]]{{•}} [[Comitative حالتهمراهی|Comitativeهمراهی]]{{•}} [[حالت ازجایی|ازجایی]]{{•}} [[حالت به‌بیرونی|به‌بیرونی]]{{•}} [[حالت ازبه‌ای|ازبه‌ای]]{{•}} [[حالت به‌درونی|به‌درونی]]{{•}} [[حالت ازدرونی|ازدرونی]]{{•}} [[حالت اندرونی|اندرونی]]{{•}} [[Intrative حالت درمیانی|Intrativeدرمیانی]]{{•}} [[Lative حالت|Lative]]{{•}} [[Locative حالت|Locative]]{{•}} [[Perlative حالت درراستایی|Perlativeدرراستایی]]{{•}} [[Subessive حالت فرودینی|Subessiveفرودینی]]{{•}} [[حالت به‌رویه‌ای|به‌رویه‌ای]]{{•}} [[حالت بررویه‌ای|بررویه‌ای]]{{•}} [[Superlative حالت|Superlative]]{{•}} [[حالت فرجامی|فرجامی]]{{•}} [[حالت بوندگی|بُوَندگی]]
|group4 = سنجشی
|list4 = [[حالت مانندی|مانندی]]{{•}} [[حالت هم‌چون‌واری|هم‌چون‌واری]]
|list5 = [[حالت دوری‌گزینی|دوری‌گزینی]]{{•}} [[حالت ازبرایی|ازبرایی]]
|group6 = متفرقه
|list6 = {{nowrap begin}}<!--as above:--> [[حالت نبودگی|نبودگی]]{{•w}} [[Addirective حالت|Addirective]]{{•w}} [[Adelative حالت|Adelative]]{{•}} [[Adverbial حالت|Adverbial]]{{•w}} [[Abessive حالت|Caritive]]{{•w}} [[Causal حالت|Causal]] ([[Causal-final حالت|–final]]){{•w}} [[Final حالت|Final]]{{•w}} [[Modal حالت|Modal]]{{•w}} [[Multiplicative حالت|Multiplicative]]{{•w}} [[Partitive حالت|Partitive]]{{•w}} [[Pegative حالت|Pegative]]{{•w}} [[Abessive حالت|Privative]]{{•w}} [[Postelative حالتازپشتگاهی|Postelativeازپشتگاهی]]{{•w}} [[Postdirective حالت|Postdirective]]{{•w}} [[حالت پس‌آیندی|پس‌آیندی]]{{•w}} [[Separative حالت|Separative]]{{•w}} [[Subdirective حالت|Subdirective]]{{•w}} [[Vocative حالت ندایی|Vocativeندایی]] {{nowrap end}}
}}
 
 
 
*Perlative: درراستایی
 
*Postelative: ازپشتگاهی
*Pertingent: بساوشی
*Subessive: فرودینی
*Proximative: نزدیکی
*Intrative: درمیانی
*Prosecutive: گذرشی
*Sociative: معیتی
*Comitative، associative : همراهی
*nominative: کُنایی، فاعلی، نهادی
*Objective: حالت کنش‌پذیری
*dative: حالت کنش‌گیری، حالت متمم به‌ای، حالت برایی، حالت متمم برایی، حالت مفعول باواسطه، حالت مفعول غیر صریح حقیقی
*genitive : حالت اضافه، حالت اضافی، حالت اضافه ملکی، حالت ملکی، حالت وابستگی
*ablative: دورشدگی، ازی، مفعول عنه، بایی ـ ازی
*Oblique: غیر فعلی
*Instrumental: ابزاری
*Evaluative: ارزیابانه
*Locative: مکانی
*AbessiveAbessive، privative، caritive: نبودگی
*Translative: بُوَندگی
*Apudessive: کناربودگی
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش