تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
|list1 = [[Absolutive حالت|مطلقی]]{{•}} [[حالت رایی|رایی]]{{•}} [[Direct حالت|Direct]]{{•}} [[حالت ارگاتیو|ارگاتیو]]{{•}} [[حالت ناگذرا|ناگذرا]]{{•}} [[حالت کنایی|کُنایی]]{{•}} [[حالت غیر فعلی|غیر فعلی]]
|group2 = حرف اضافه‌ای
|list2 = {{nowrap begin}}<!--به خاطر پرانتزها در فهرست:--> [[حالت دورشدگی|دورشدگی]]{{•w}} [[حالت پیش‌بودی|پیش‌بودی]]{{•w}} [[حالت کنش‌گیری|کنش‌گیری]]{{•w}} [[حالت هرکدامی|هرکدامی]] ([[حالت هرکدامی-زمانی|–زمانی]]){{•w}} [[Essive حالت|Essive]] ([[Essive-formal حالتبودگی|–formalبودگی]]{{•w}} [[Essive-modal حالت|–modal]]){{•w}} [[Essive-formal حالت|Formal]]{{•w}} [[حالت اضافه|اضافی]]{{•w}} [[حالت به‌وسیلگی|به‌وسیلگی]]{{•w}} [[حالت ابزاری|ابزاری]] ([[Instrumental-comitative حالت ابزاری-همراهی|–همراهی]]){{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتی|ارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[Possessed حالت|Possessed]]{{•w}} [[Possessive حالت ملکی|Possessiveملکی]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Postpositional]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Prepositional]]{{•w}} [[حالت بساوشی|بساوشی]]{{•w}} [[حالت ازراهی|ازراهی]]{{•w}} [[حالت گذرشی|گذرشی]]{{•w}} [[حالت نزدیکی|نزدیکی]]{{•w}} [[حالت معیتی|معیتی]]{{•w}} [[Temporal حالت|Temporal]]{{•w}} {{nowrap end}}
|group3 = مکانی
|list3 = [[حالت دورشدگی|دورشدگی]]{{•}} [[حالت رویی|رویی]]{{•}} [[حالت به‌سویی|به‌سویی]]{{•}} [[حالت کناربودگی|کناربودگی]]{{•}} [[حالت همراهی|همراهی]]{{•}} [[حالت ازجایی|ازجایی]]{{•}} [[حالت به‌بیرونی|به‌بیرونی]]{{•}} [[حالت ازبه‌ای|ازبه‌ای]]{{•}} [[حالت به‌درونی|به‌درونی]]{{•}} [[حالت ازدرونی|ازدرونی]]{{•}} [[حالت اندرونی|اندرونی]]{{•}} [[حالت درمیانی|درمیانی]]{{•}} [[Lative حالت|Lative]]{{•}} [[Locative حالت مکانی|Locativeمکانی]]{{•}} [[حالت درراستایی|درراستایی]]{{•}} [[حالت فرودینیزیربودگی|فرودینیزیربودگی]]{{•}} [[حالت به‌رویه‌ایبه‌زیربودگی|به‌رویه‌ایبه‌زیربودگی]]{{•}} [[حالت بررویه‌ای|بررویه‌ای]]{{•}} [[Superlative حالت برفرازی|Superlativeبرفرازی]]{{•}} [[حالت فرجامی|فرجامی]]{{•}} [[حالت بوندگی|بُوَندگی]]
|group4 = سنجشی
|list4 = [[حالت مانندی|مانندی]]{{•}} [[حالت هم‌چون‌واری|هم‌چون‌واری]]
|list5 = [[حالت دوری‌گزینی|دوری‌گزینی]]{{•}} [[حالت ازبرایی|ازبرایی]]
|group6 = متفرقه
|list6 = {{nowrap begin}}<!--as above:--> [[حالت نبودگی|نبودگی]]{{•w}} [[Addirective حالت|Addirective]]{{•w}} [[Adelative حالت|Adelative]]{{•}} [[Adverbialحالت حالتچگونی|Adverbialچگونی]]{{•w}} [[Causalحالت حالتواداری|Causalواداری]] ([[Causal-final حالت|–final]]){{•w}} [[Final حالت|Final]]{{•w}} [[Modal حالت شایدی|Modalشایدی]]{{•w}} [[Multiplicative حالت چندی|Multiplicativeچندی]]{{•w}} [[Partitive حالت جدایشی|Partitiveجدایشی]]{{•w}} [[Pegative حالت دهندگی|Pegativeدهندگی]]{{•w}} [[حالت ازپشتگاهیازپشت‌بودگی|ازپشتگاهیازپشت‌بودگی]]{{•w}} [[Postdirective حالت به‌پشت‌بودگی|Postdirectiveبه‌پشت‌بودگی]]{{•w}} [[حالت پس‌آیندیپشت‌بودگی|پس‌آیندیپشت‌بودگی]]{{•w}} [[Separative حالت|Separative]]{{•w}} [[Subdirective حالت|Subdirective]]{{•w}} [[حالت ندایی|ندایی]] {{nowrap end}}
}}
 
==
 
*Postdirective: به‌پشت‌بودگی
 
*Abessive، privative، caritive: نبودگی
*Perlative: درراستایی
*Postelative: ازپشتگاهی
*Pertingent: بساوشی
*Subessive: فرودینی
*Proximative: نزدیکی
*Intrative: درمیانی
*Prosecutive: گذرشی
*Sociative: معیتی
*Comitative، associative : همراهی
*nominative: کُنایی، فاعلی، نهادی
*Objective: حالت کنش‌پذیری
*dative: حالت کنش‌گیری، حالت متمم به‌ای، حالت برایی، حالت متمم برایی، حالت مفعول باواسطه، حالت مفعول غیر صریح حقیقی
*genitive : حالت اضافه، حالت اضافی، حالت اضافه ملکی، حالت ملکی، حالت وابستگی
*ablative: دورشدگی، ازی، مفعول عنه، بایی ـ ازی
*Absolutive: مطلقی
*Oblique: غیر فعلی
*Instrumental: ابزاری
*nominal: اسمی
*locative: دری، متمم دری
*accusative: رایی، رائی، مفعولی، مفعول بی‌واسطه
*Adessive: رویی
*Vocative: ندایی
*Adelative:
*Instructive: به‌وسیلگی
*Addirective::
*Adpositional: حرف اضافه‌ای، فزون‌واژگی، حالت حرف اضافه
*Adverbial: چگونی
*Ergative: ارگاتیو
*Allative: به‌سویی
*Absolutive: مطلقی
*Antessive: پیش‌بودی
*Apudessive: کناربودگی
*Aversive: دوری‌گزینی
*Benefactive: ازبرایی
*Causal: واداری
*Comitative، associative : همراهی
*Comparative: مانندی
*dative: حالت کنش‌گیری، حالت متمم به‌ای، حالت برایی، حالت متمم برایی، حالت مفعول باواسطه، حالت مفعول غیر صریح حقیقی
*Delative: ازجایی
*Distributive: هرکدامی
*Distributive-temporal: هرکدامی-زمانی
*Adessive: رویی
*Inessive: اندرونی
*Illative: به‌درونی
*Allative: به‌سویی
*Elative: به‌بیرونی
*Equative: هم‌چون‌واری
*Ergative: ارگاتیو
*Essive: بودگی
*Essive-modal: چونانی
*Evaluative: ارزیابانه
*Exessive: ازبه‌ای
*genitive : حالت اضافه، حالت اضافی، حالت اضافه ملکی، حالت ملکی، حالت وابستگی
*Illative: به‌درونی
*Inelative: ازدرونی
*Inessive: اندرونی
*Comparative: مانندی
*Instructive: به‌وسیلگی
*Equative: هم‌چون‌واری
*Instrumental: ابزاری
*Aversive: دوری‌گزینی
*Intransitive: ناگذرا
*Benefactive: ازبرایی
*Intrative: درمیانی
*Evaluative: ارزیابانه
*locative: دری، متمم دری
*Locative: مکانی
*Modal: شایدی
*Abessive، privative، caritive: نبودگی
*Multiplicative: چندی
*Translative: بُوَندگی
*nominal: اسمی
*Apudessive: کناربودگی
*nominative: کُنایی، فاعلی، نهادی
*Sublative: به‌رویه‌ای
*Objective: حالت کنش‌پذیری
*Oblique: غیر فعلی
*Ornative: ارزانی‌داشتی
*Partitive: جدایشی
*Pegative: دهندگی
*Perlative: درراستایی
*Pertingent: بساوشی
*Possessive: ملکی
*Postelative: ازپشت‌بودگی
*Postessive: پس‌آیندیپشت‌بودگی
*Prolative، Vialis، ازراهی
*Prosecutive: گذرشی
*Proximative: نزدیکی
*Sociative: معیتی
*Subessive: فرودینیزیربودگی
*Sublative: به‌زیربودگی
*Superessive: بررویه‌ای
*Superlative: برفرازی
*Intransitive: ناگذرا
*Prolative، Vialis، ازراهی
*Postessive: پس‌آیندی
*Delative: ازجایی
*Terminative: فرجامی
*Translative: بُوَندگی
*Vocative: ندایی
 
==
۱۴۹٬۵۳۲

ویرایش