تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
|liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole-->
|group1 = پایه
|list1 = [[Absolutive حالت قطعی|مطلقیقطعی]]{{•}} [[حالت رایی|رایی]]{{•}} [[Direct حالت|Direct]]{{•}} [[حالت ارگاتیو|ارگاتیو]]{{•}} [[حالت ناگذرا|ناگذرا]]{{•}} [[حالت کنایی|کُنایی]]{{•}} [[حالت غیر فعلی|غیر فعلی]]
|group2 = حرف اضافه‌ای
|list2 = {{nowrap begin}}<!--به خاطر پرانتزها در فهرست:--> [[حالت دورشدگیازبودگی|دورشدگیازبودگی]]{{•w}} [[حالت پیش‌بودیپیشتربودگی|پیش‌بودیپیشتربودگی]]{{•w}} [[حالت کنش‌گیری|کنش‌گیری]]{{•w}} [[حالت هرکدامی|هرکدامی]] ([[حالت هرکدامی-زمانی|–زمانی]]){{•w}} [[حالت بودگی|بودگی]] {{•w}} [[حالت اضافه|اضافی]]{{•w}} [[حالت به‌وسیلگی|به‌وسیلگی]]{{•w}} [[حالت ابزاری|ابزاری]] ([[حالت ابزاری-همراهی|–همراهی]]){{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتی|ارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[Possessed حالت|Possessed]]{{•w}} [[حالت ملکی|ملکی]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Postpositional]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Prepositional]]{{•w}} [[حالت بساوشی|بساوشی]]{{•w}} [[حالت ازراهی|ازراهی]]{{•w}} [[حالت گذرشی|گذرشی]]{{•w}} [[حالت نزدیکی|نزدیکی]]{{•w}} [[حالت معیتی|معیتی]]{{•w}} [[Temporal حالت|Temporal]]{{•w}} {{nowrap end}}
|group3 = مکانی
|list3 = [[حالت دورشدگیازبودگی|دورشدگیازبودگی]]{{•}} [[حالت روییبربودگی|روییبربودگی]]{{•}} [[حالت به‌سویی|به‌سویی]]{{•}} [[حالت کناربودگی|کناربودگی]]{{•}} [[حالت همراهی|همراهی]]{{•}} [[حالت ازجایی|ازجایی]]{{•}} [[حالت به‌بیرونی|به‌بیرونی]]{{•}} [[حالت ازبه‌ای|ازبه‌ای]]{{•}} [[حالت به‌درونی|به‌درونی]]{{•}} [[حالت ازدرونی|ازدرونی]]{{•}} [[حالت اندرونی|اندرونی]]{{•}} [[حالت درمیانی|درمیانی]]{{•}} [[Lative حالت|Lative]]{{•}} [[حالت مکانی|مکانی]]{{•}} [[حالت درراستایی|درراستایی]]{{•}} [[حالت زیربودگی|زیربودگی]]{{•}} [[حالت به‌زیربودگی|به‌زیربودگی]]{{•}} [[حالت بررویه‌ای|بررویه‌ای]]{{•}} [[حالت برفرازی|برفرازی]]{{•}} [[حالت فرجامی|فرجامی]]{{•}} [[حالت بوندگی|بُوَندگی]]
|group4 = سنجشی
|list4 = [[حالت مانندی|مانندی]]{{•}} [[حالت هم‌چون‌واری|هم‌چون‌واری]]
|list5 = [[حالت دوری‌گزینی|دوری‌گزینی]]{{•}} [[حالت ازبرایی|ازبرایی]]
|group6 = متفرقه
|list6 = {{nowrap begin}}<!--as above:--> [[حالت نبودگی|نبودگی]]{{•w}} [[Addirective حالت به‌برشدگی|Addirectiveبه‌برشدگی]]{{•w}} [[Adelative حالت ازبربودگی|Adelativeازبربودگی]]{{•}} [[حالت چگونی|چگونی]]{{•w}} [[حالت واداری|واداری]] ([[Causal-final حالت|–final]]){{•w}} [[Final حالت|Final]]{{•w}} [[حالت شایدی|شایدی]]{{•w}} [[حالت چندی|چندی]]{{•w}} [[حالت جدایشی|جدایشی]]{{•w}} [[حالت دهندگی|دهندگی]]{{•w}} [[حالت ازپشت‌بودگی|ازپشت‌بودگی]]{{•w}} [[حالت به‌پشت‌بودگی|به‌پشت‌بودگی]]{{•w}} [[حالت پشت‌بودگی|پشت‌بودگی]]{{•w}} [[Separative حالت|Separative]]{{•w}} [[Subdirective حالت|Subdirective]]{{•w}} [[حالت ندایی|ندایی]] {{nowrap end}}
}}
 
*Postdirective: به‌پشت‌بودگی
*Abessive، privative، caritive: نبودگی
*ablative: دورشدگی،ازبودگی، ازی، مفعول عنه، بایی ـ ازی
*Absolutive: مطلقیقطعی
*accusative: رایی، رائی، مفعولی، مفعول بی‌واسطه
*Adessive: روییبربودگی
*Adelative: ازبربودگی
*Addirective:: به‌برشدگی
*Adpositional: حرف اضافه‌ای، فزون‌واژگی، حالت حرف اضافه
*Adverbial: چگونی
*Allative: به‌سویی
*Antessive: پیش‌بودیپیشتربودگی
*Apudessive: کناربودگی
*Aversive: دوری‌گزینی
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش