تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

۲٬۵۱۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
==
 
دسته‌بندی:
 
 
*Essive: بودگی
*Abessive، privative، caritive: نبودگی
*Inessive: درون‌بودگی
*Postessive: پشت‌بودگی
*Subessive: زیربودگی
*Superessive: زبربودگی
*Adessive: بربودگی
*Antessive: پیشتربودگی
*Apudessive: کناربودگی
*Exessive: ازبه‌بودگی
 
 
*ablative: ازسویی، ازی، مفعول عنه، بایی ـ ازی
*Adelative: ازبرسویی
*Allative: به‌سویی
 
*Illative: به‌درون‌سویی
*Inelative: ازدرون‌سویی
*Elative: به‌بیرون‌سویی
*Delative: ازروسویی
*Sublative: به‌زیرسویی
*Postelative: ازپشت‌سویی
*Superlative: برفرازسویی
*Perlative: درراستاسویی
*Prolative، Vialis، ازراه‌سویی
*Translative: تراسویی، بُوَندگی
 
 
*Subdirective: زیرشدگی
*Superdirective: زبرشدگی
*Addirective: به‌برشدگی
*Postdirective: به‌پشت‌شدگی
 
 
*Absolutive: قطعی
*accusative: رایی، رائی، مفعولی، مفعول بی‌واسطه
*Adpositional: حرف اضافه‌ای، فزون‌واژگی، حالت حرف اضافه
*Adverbial: چگونی
*Aversive: دوری‌گزینی
*Benefactive: ازبرایی
*Causal: واداری
*Comitative، associative : همراهی
*Comparative: مانندی
*dative: حالت کنش‌گیری، حالت متمم به‌ای، حالت برایی، حالت متمم برایی، حالت مفعول باواسطه، حالت مفعول غیر صریح حقیقی
*Distributive: هرکدامی
*Distributive-temporal: هرکدامی-زمانی
*Equative: هم‌چون‌واری
*Ergative: ارگاتیو
*Essive-modal: بودگی-چونانی
*Evaluative: ارزیابانه
*genitive : حالت اضافه، حالت اضافی، حالت اضافه ملکی، حالت ملکی، حالت وابستگی
*Instructive: به‌وسیلگی
*Instrumental: ابزاری
*Intransitive: ناگذرا
*Intrative: درمیانی
*locative: مکانی، دری، متمم دری
*Modal: شایدی
*Multiplicative: چندی
*nominal: اسمی
*nominative: کُنایی، فاعلی، نهادی
*Objective: حالت کنش‌پذیری
*Oblique: غیر فعلی
*Ornative: ارزانی‌داشتی
*Partitive: جدایشی
*Pegative: دهشی
*Pertingent: بساوشی
*Possessive: ملکی
*Prosecutive: گذرشی
*Proximative: نزدیکی
*Sociative: معیتی
*Terminative: فرجامی
*Vocative: ندایی
 
 
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش