تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
|list2 = {{nowrap begin}}<!--به خاطر پرانتزها در فهرست:--> [[حالت ازبودگی|ازبودگی]]{{•w}} [[حالت پیشتربودگی|پیشتربودگی]]{{•w}} [[حالت کنش‌گیری|کنش‌گیری]]{{•w}} [[حالت هرکدامی|هرکدامی]] ([[حالت هرکدامی-زمانی|–زمانی]]){{•w}} [[حالت بودگی|بودگی]] {{•w}} [[حالت اضافه|اضافی]]{{•w}} [[حالت به‌وسیلگی|به‌وسیلگی]]{{•w}} [[حالت ابزاری|ابزاری]] ([[حالت ابزاری-همراهی|–همراهی]]){{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتی|ارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[Possessed حالت|Possessed]]{{•w}} [[حالت ملکی|ملکی]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Postpositional]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Prepositional]]{{•w}} [[حالت بساوشی|بساوشی]]{{•w}} [[حالت ازراهی|ازراهی]]{{•w}} [[حالت گذرشی|گذرشی]]{{•w}} [[حالت نزدیکی|نزدیکی]]{{•w}} [[حالت معیتی|معیتی]]{{•w}} [[Temporal حالت|Temporal]]{{•w}} {{nowrap end}}
|group3 = مکانی
|list3 = [[حالت ازبودگی|ازبودگی]]{{•}} [[حالت بربودگی|بربودگی]]{{•}} [[حالت به‌سویی|به‌سویی]]{{•}} [[حالت کناربودگی|کناربودگی]]{{•}} [[حالت همراهی|همراهی]]{{•}} [[حالت ازجاییازروسویی|ازجاییازروسویی]]{{•}} [[حالت به‌بیرونیبه‌بیرون‌سویی|به‌بیرونیبه‌بیرون‌سویی]]{{•}} [[حالت ازبه‌ایازبه‌بودگی|ازبه‌ایازبه‌بودگی]]{{•}} [[حالت به‌درونیبه‌درون‌سویی|به‌درونیبه‌درون‌سویی]]{{•}} [[حالت ازدرونیازدرون‌سویی|ازدرونیازدرون‌سویی]]{{•}} [[حالت اندرونیدرون‌بودگی|اندرونیدرون‌بودگی]]{{•}} [[حالت درمیانی|درمیانی]]{{•}} [[Lative حالت سویی|Lativeسویی]]{{•}} [[حالت مکانی|مکانی]]{{•}} [[حالت درراستاییدرراستاسویی|درراستاییدرراستاسویی]]{{•}} [[حالت زیربودگی|زیربودگی]]{{•}} [[حالت به‌زیربودگیبه‌زیرسویی|به‌زیربودگیبه‌زیرسویی]]{{•}} [[حالت بررویه‌ای|بررویه‌ای]]{{•}} [[حالت برفرازیبرفرازسویی|برفرازیبرفرازسویی]]{{•}} [[حالت فرجامی|فرجامی]]{{•}} [[حالت بوندگیتراسویی|بُوَندگیتراسویی]]
|group4 = سنجشی
|list4 = [[حالت مانندی|مانندی]]{{•}} [[حالت هم‌چون‌واری|هم‌چون‌واری]]
|list5 = [[حالت دوری‌گزینی|دوری‌گزینی]]{{•}} [[حالت ازبرایی|ازبرایی]]
|group6 = متفرقه
|list6 = {{nowrap begin}}<!--as above:--> [[حالت نبودگی|نبودگی]]{{•w}} [[حالت به‌برشدگی|به‌برشدگی]]{{•w}} [[حالت ازبربودگی|ازبربودگی]]{{•}} [[حالت چگونی|چگونی]]{{•w}} [[حالت واداری|واداری]] ([[Causal-final حالت|–final]]){{•w}} [[Final حالت|Final]]{{•w}} [[حالت شایدی|شایدی]]{{•w}} [[حالت چندی|چندی]]{{•w}} [[حالت جدایشی|جدایشی]]{{•w}} [[حالت دهندگیدهشی|دهندگیدهشی]]{{•w}} [[حالت ازپشت‌بودگی|ازپشت‌بودگی]]{{•w}} [[حالت به‌پشت‌بودگی|به‌پشت‌بودگی]]{{•w}} [[حالت پشت‌بودگی|پشت‌بودگی]]{{•w}} [[Separative حالت|Separative]]{{•w}} [[Subdirective حالت زیرشدگی|Subdirectiveزیرشدگی]]{{•w}} [[حالت ندایی|ندایی]] {{nowrap end}}
}}
 
*Translative: بُوَندگی
*Vocative: ندایی
*Lative: سویی
 
==
 
 
*Lative: سویی
*ablative: ازسویی، ازی، مفعول عنه، بایی ـ ازی
*Adelative: ازبرسویی
*Allative: به‌سویی
 
*Illative: به‌درون‌سویی
*Inelative: ازدرون‌سویی
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش