تفاوت میان نسخه‌های «سیمرغ بلورین بهترین پوستر جشنواره فیلم فجر»

برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
==فهرست برندگان==
 
=== دههٔ ۶۰ ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
! width="5%" |سال
! width="35%" |فیلم
! width="60%" |نامزدان
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۶۱]]'''<br /><small>[[اولین دوره جشنواره فیلم فجر|(یکم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''در این دوره اهدا نشد''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۲]]'''<br /><small>[[دومین دوره جشنواره فیلم فجر|(دوم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''در این دوره اهدا نشد''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۶۳]]'''<br /><small>[[سومین دوره جشنواره فیلم فجر|(سوم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''در این دوره اهدا نشد''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۶۴]]'''<br /><small>[[چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر|(چهارم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''در این دوره اهدا نشد''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۶۵]]'''<br /><small>[[پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر|(پنجم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''برنده نداشت''
|-
| rowspan="4" style="text-align:center" |'''[[۱۳۶۶]]'''<br /><small>[[شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(شانزدهم)]]</small>
|- style="background:#E5E5E5"
|'''''نامعلوم'''''
|'''حسین خسروجردی'''
|- style="background:#E5E5E5"
|'''''نامعلوم'''''
|'''مرتضی ممیز'''
|- style="background:#E5E5E5"
|'''''نامعلوم'''''
|'''پرویز محلاتی'''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۶۷]]'''<br /><small>[[هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر|(هفتم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''برنده نداشت''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۶۸]]'''<br /><small>[[هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر|(هشتم)]]</small>
|- style="background:#FAEB86"
|'''''کارآگاه ۲'''''
|'''حمید ترابلی'''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۶۹]]'''<br /><small>[[نهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(نهم)]]</small>
|- style="background:#FAEB86"
|'''''مهاجر''' و '''ای ایران'''''
|'''مرتضی ممیز'''
|}
 
=== دههٔ ۷۰ ===