فضای تی۱: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
 
#تمام نقاط در <math>X</math> [[مجموعه بسته|بسته]] اند. یعنی برای هر <math>x\in X</math>، مجموعه تک عضوی <math>\{x\}</math> بسته است.
 
یک فضای <math>T_1</math> را '''فضای دست‌یافتنی''' یا '''توپولوژی فرشه''' گویند و فضای <math>R_0</math> را '''فضای متقارن''' نامند. (عبارت ''فضای فرشه'' را برای معنای کاملاً متفاوتی در [[آنالیز تابعی]] نیز به کار می برند. به همین دلیل، عبارت ''فضای <math>T_1</math>'' ترجیح داده می شود. همچنین مفهومی به نام فضای اوریسون-فرشه وجود دارد که نوعنوعی یفضایفضای دنباله ای است. همچنین عبارت ''فضای متقارن'' نیز معنای دیگری در منیفلدهای شبه-ریمانی دارد).
 
== پانویس ==