تفاوت میان نسخه‌های «ارتش»

(خنثی‌سازی ویرایش 31171618 از Arashel1991 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== ریشه‌شناسی ==
''ارتش'' از واژه‌های برساخته در [[دوران معاصر]] است و از روی واژهٔ ''ارتشتار'' (''ارتشدار'') که پیش از آن به معنی سپاهی (لشکری) در زبان فارسی وجود داشت، برساخته شده‌است. این [[پسین‌سازی]] از این خاسته‌است که واژه را مرکب فرض کرده‌اند و جزء دوم ''دار'' را به معنای دارنده گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد|نویسنده=حسن‌دوست، محمد|کتاب=فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی (جلد اوّل)|کوشش=زیر نظر بهمن سرکارتی|شهر=تهران|ناشر=فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، ۱۳۸۳|شابک=964-7531-28-1}}</ref> اینارتش واژه را. [[فرهنگستان ایران]]اَ نساخته‌استت بلکهِ نتیجهٔ] کار(اِ) عده‌ای استلغتی که در دوره‌هایاین جدیدایام امابه پیشمجموع ازسپاهیان [[کودتایمملکت ۱۲۹۹]]،داده دراند مقابلرجوع برخیبه ازارتشتار واژه‌هایو جدیدارتیشدار وشود. [[ترکی]]ارتش، کهقشون، درقوای ارتشنظامی، رواجمجموع داشت،سپاهیان بهیک واژه‌گزینیکشور( پرداختنداسم اما) چونمجموع باسپاهیان اینو فنقوای آشنانظامی نبودند،یک دچارکشور لغزشهاییتوضیح شدند.این اینانکلمه واژهٔبدین «ارتش»صورت رااصالت بهندارد جایو واژهٔبصورت ترکینادرستی ''[[قشوناز لغت ایران|قشون]]''پهلوی ( قرارارتیشتر دادند) و بدینمعنی وسیلهآن می‌خواستندلفظا این( واژهٔبه ترکیگردونه راایستاده کنار) بگذارندو کهتوسعا البتهجنگاوری سرانجامکه با جاگردونه افتادنبه اینکار واژه،زار درمیرود اینمیباشد امراستخراج کامشده یافتند.<ref>صبوحی،است جواد،و ''[http://www.qudsdaily.com/archive/1387/html/9/1387-09-13/page4.htmlدرست صداآن وبود سیماکه زبان( فارسیارتشتار را) بهبمعنی آگهی‌دهندگانمفرد می‌فروشد،و گفتگوجمع باآن مردیارتشتاران کهبکار سخنشمیرفت بهیا هزارارتشتاران اشرفیرا می‌ارزد]بصورت اسم جمع بکار میبردند . <ref>{{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100416184031/http://www.qudsdaily.com/archive/1387/html/9/1387-09-13/page4.htmlیادکرد کتاب|dateعنوان=۱۶لغت آوریلنامه ۲۰۱۰دهخدا}}''، بخش فرهنگی، روزنامه قدس، ۱۳-۰۹-۱۳۸۷</ref>
 
== پیشینه ==
۶۷

ویرایش