تفاوت میان نسخه‌های «گناه نخستین»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویکی‌سازی تمیزکاری ویرایش و تصحیح اصلاح املایی/جمله‌بندی رفع خطاهای ظاهری)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
برچسب: برگردانده‌شده
 
== در متون ==
گناه آدم و حوا یکی از آموزه هایآموزه‌های بنیادین در مسیحیت است که اصطلاحاً «گناه نخستین» نامیده می شودمی‌شود. آموزه یآموزهٔ گناه نخستین، نقشی کلیدی در [[الهیات مسیحی]] داشته استداشته‌است. گفتگوها و مشاجره هایمشاجره‌های الهیدانان مسیحی در خصوص گناه نخستین، به ویژه در دوره هایدوره‌های نخستین مسیحیت، به برگرفتن موضعی رسمی از سوی کلیسا در این خصوص شد. در متون مقدس [[مسلمان|مسلمانان]] و به ویژه [[قرآن کریم|قرآن]] نیز ذیل آیه هاییآیه‌هایی چند، به نافرمانی و گناه آدم و حوا پرداخته شده استشده‌است و اندیشوران و مفسران بسیاری به گفتگو درباره یدربارهٔ گناه آدم و حوا در قرآن پرداخته اندپرداخته‌اند. به رغم توافق فراگیری که میان مسیحیان و مسلمانان در باب لغزش آدم و حوا وجود دارد، در چند و چون آن، میان آنان اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت،مجیدمسیحیت، مجید ملایوسفی داوود معماری، ادیان و عرفان سال چهل و چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2}}</ref>
 
در [[عهد عتیق|عهد عتيق]]، اشاره صريحيصریحی به فراگيرفراگیر بودن گناه آدم وجود ندارد. در مقابل، بر ايناین نكتهنکته تأكيدتأکید شده استشده‌است كهکه گناه پدر هرگز بر دوش پسر نخواهد بود؛ پدر نيزنیز متحمل گناه فرزند خويشخویش نخواهد گرديدگردید.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدسمقدس، ،حزقيال،حزقیال، 2:18}}</ref>. همچنينهمچنین در كتابکتاب مقدس، بر بخشايشبخشایش گناهان از سويسوی خداوند تأكيدتأکید شده و انسان هاانسان‌ها به توبه فراخوانده شده اندشده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدسمقدس، ،حزقيال،30حزقیال،30:21-21}}</ref>. از نگاه عهد قديم،قدیم، گناه آدم تنها بر دوش ويوی خواهد بود. گذشته از اين،این، راه توبه نيزنیز همواره به رويروی انسان هاانسان‌ها باز است. ايناین دلايلدلایل سبب شده استشده‌است كهکه [[يهوديانیهودیان]]، آموزه گناه اصلياصلی را اعتقادياعتقادی غيرصحيحغیرصحیح و مردود بشمارند. اعتقاد به انتقال گناه آدم به نسل وي،وی، هيچهیچ جايگاهجایگاه الهياتيالهیاتی در ميانمیان يهوديانیهودیان ندارد<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=The New Encyclopædia Britannica, 2010, p. 850}}</ref>
 
در انجيلانجیل‌ها هانیز نيز اثرياثری از تعليمتعلیم ايناین آموزه وجود ندارد. تنها به طوربه‌طور مبهم، اشاراتياشاراتی به انحطاط انسان و فراگيرفراگیر شدن گناه در سراسر عالم اشاراتياشاراتی وجود دارد، اما بيشبیش از ايناین در سخنان مسيح،مسیح، مطلبيمطلبی در ايناین خصوص نميتواننمی‌توان يافتیافت. ريشهریشه‌های هاي كتابکتاب مقدسيمقدسی ايناین آموزه را تنها در رسالات ''پولس'' ميتوانمی‌توان يافتیافت. او در رسالات خويش،خویش، همواره بر ايناین نكتهنکته تأكيدتأکید ميكندمی‌کند كهکه گناه آدم، بر عهده تمام انسان هاست و تمام انسان هاانسان‌ها به دليلدلیل گناه آدم، محكوممحکوم به قصاص هستند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=روميان،رومیان، 5: 21ـ12؛ اول قرنتيان،قرنتیان، 15:22}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=نقد و بررسيبررسی نظريةنظریة گناه ازليازلی در مسيحيت،مسیحیت، بهروز افشار}}</ref>
 
در [[شورای ترنت|شوراي ترنت]] نيزنیز بر ايناین نكتهنکته تأكيدتأکید شدهشده‌است است كهکه اعتقاد به گناه اصلي،اصلی، ريشهریشه در تعاليمتعالیم ''پولس'' دارد. در مصوبات ايناین شورا چنينچنین آمده استآمده‌است: اگر كسيکسی ادعا كندکند كهکه گناه آدم فقط به خودش صدمه رسانده استرسانده‌است و به فرزندانش آسيبي نميآسیبی رساند،نمی‌رساند، چنينچنین كسيکسی ملعون است<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=برانتل، جرج، 1381، آيينآیین كاتوليك،کاتولیک، ترجمه حسن قنبري،قنبری، قم، مركزمرکز مطالعات و تحقيقاتتحقیقات اديانادیان و مذاهب}}</ref>
 
امروزه بيشتربیشتر فرقهفرقه‌های هاي مسيحيمسیحی در خصوص فراگيرفراگیر بودن گناه آدم و انتقال ايناین گناه به تمام نسل وي،وی، معترفند و در ايناین زمينهزمینه اتفاق نظر دارند. از نگاه آنان تماميتمامی افراد، اعم از نيكنیک و يایا بد و حتيحتی پيامبرانپیامبران الهيالهی نيزنیز در گناه اصلياصلی شريكشریک هستند. گذشته از اين،این، تماميتمامی كودكانکودکان نيزنیز از بدو تولد گناهكارگناهکار به دنيادنیا ميآيندمی‌آیند. صحت ايناین مطلب را در آموزه هايآموزه‌های ''پولس'' مي توانمی‌توان دريافتدریافت<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدسمقدس، ،روميان،رومیان، 21:5ـ12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=نقد و بررسيبررسی نظريةنظریة گناه ازليازلی در مسيحيت،بهروزمسیحیت، بهروز افشار}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{الهیات مسیحی}}
{{کلیسای کاتولیک}}
۲۸٬۷۸۱

ویرایش