تفاوت میان نسخه‌های «خطا (فوتبال)»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: وسقوط⟸و سقوط
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: پایینترروبه⟸پایین تر روبه)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: وسقوط⟸و سقوط)
 
=== دیگر خطاها ===
همه تخلفات خطا نیستند.تخلفاتی که خطا نیستند نیز میتوانند خطا شناخته شوند(مثل ایجاد مانع در شروع بازی) یا سوءرفتاری که منجر به اخطار یا اخراج می‌شود.کتک زدن داورتوسط بازیکن تیم برای باراول جریمه بازیکن درنظرگرفته میشودولی اگربازیکنان همان تیم دردفعات بعدی مرتکب زدن داورشوندیازمین مسابقه رابدون درنظرگرفتن تصمیم داورترک کنند در صورت رضایت ندادن داور آن تیم باجریمه چندماهه وسقوطو سقوط به دسته پایین تر روبه رومیشود
 
== منابع ==