تفاوت میان نسخه‌های «برهان علیت»

منبع؟
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(منبع؟)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
# بنابراین جهان هستی نمی‌تواند هستی‌بخش یا «علت بی‌علتِ اولیه» داشته باشد.
۴- بنابراین نمی‌تواند خدایی وجود داشته باشد.<ref name=ToolAutoGenRef1 />
 
=== رد علیت علیه اثبات خدا===
فرضیاتی که در تقریر بالا بیان شده است، فاقد ارزش است؛ چراکه در این فرضیات از حکمی که بدیهی نیست استفاده شده است. این که «جهان هستی یک سریِ نامحدود یا ازلی از علت‌ها و معلول‌های فیزیکی است.» درست نیست چون بدیهی نیست و اتفاقا در برهان علیت ثابت میشود که این مطلب بدیهی نیست و جهان یک سری نامحدود نیست، بلکه سر حلقهٔ آن علت العلل است. بنابراین مقدمه اول درست نیست.
 
مقدمه دوم هم به همان علت مورد تردید قرار می گیرد. زیرا یک سری نامحدود معلول و علت به دلیل تسلسل به هیچ‌وجه امکان موجود شدن ندارند مگر اینکه علت العللی شروع کننده باشد. اما در این مقدمه فرض شده است که این سری موجود است و سپس درباره بعد آن بحث کرده است. در حالیکه اصل وجود سری محل اشکال است.
در نتیجه برهان بالا، نقض خواهد شد.
 
== بحث در مورد ماهیت علت العلل ==