تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:گزارش روزانه قطع دسترسی‌های پالایه ویرایش/گزارش‌ها/۲۰۲۱/۰۲/۲۸»

بررسی
(ایجاد صفحهٔ حاوی گزارش قطع دسترسی‌های پالایهٔ ویرایش برای امروز)
 
(بررسی)
!کاربر!!دلیل!!بررسی
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|ترک زاده25y3}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|95.81.84.249ترک زاده}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Zolfeqar Fatihzadeh}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Sasanpkpk}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Sajad hyh}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Pars.amin99}}||فحاشی لب مرزی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|}}
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Ali3580}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|95.82.54.104}}||فحاشی غیرفارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|95.81.84.249}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|595.5281.3484.41249}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|5.25052.10334.25341}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|5.239250.239103.32253}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|5.233239.42239.16332}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|5.202233.2642.240163}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|5.200202.10826.115240}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|5.127200.84108.32115}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|375.255127.15684.4232}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|37.255.152156.1142}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|37.202255.246152.19011}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|37.129202.40246.116190}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|3137.14129.9340.7116}}||فحاشی لب مرزی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|31.14.14493.287}}||فحاشی لب مرزی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|2A01:5EC0:9013:B745:638E:7221:3AF4:B82A31.14.144.28}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|2A01:5EC0:50159013:F4C8B745:7865638E:94947221:4B2F3AF4:8075B82A}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|25y32A01:5EC0:5015:F4C8:7865:9494:4B2F:8075}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|2.190.97.74}}||فحاشی لب مرزی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|192.15.120.176}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|151.243.46.82}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|}