تفاوت میان نسخه‌های «محمد اسماعیل خان نوری وکیل الملک»