تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
|list1 =
{{Navbox|child
|liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole-->
|group1 = پایه
|list1 = [[حالت فاعلی|فاعلی]]{{•}} [[حالت مفعولی|مفعولی]]{{•}} [[حالت مستقیمغیر فعلی|مستقیمغیر فعلی]]{{•}} [[حالت قطعیمستقیم|قطعیمستقیم]]{{•}} [[حالت ناگذراقطعی|ناگذراقطعی]]{{•}} [[حالت کناییناگذرا|کُناییناگذرا]]{{•}} [[حالت غیر فعلیکنایی|غیر فعلیکُنایی]]
|group2 = حرف اضافه‌ای
|list2 = {{nowrap begin}}<!--به خاطر پرانتزها در فهرست:--> [[حالت ازسوییحرف اضافه|ازسوییحرف اضافه‌ای]]{{•w}} [[حالت پیشتربودگیاضافه|پیشتربودگیاضافی]]{{•w}} [[حالت کنش‌گیریبرایی|کنش‌گیریبرایی]]{{•w}} [[حالت هرکدامیملکی|هرکدامیملکی]] ([[حالت هرکدامی-زمانی|–زمانی]]){{•w}} [[حالت بودگیازسویی|بودگیازسویی]] {{•w}} [[حالت اضافهپیشتربودگی|اضافیپیشتربودگی]]{{•w}} [[حالت به‌وسیلگیهرکدامی|به‌وسیلگیهرکدامی]] {{•w}} [[حالت ابزاریبودگی|ابزاریبودگی]] ([[حالت ابزاری-همراهی|–همراهی]]){{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتیبه‌وسیلگی|ارزانی‌داشتیبه‌وسیلگی]]{{•w}} [[Possessed حالت|Possessed]]{{•w}} [[حالت ملکیابزاری|ملکیابزاری]]{{•w}} [[حالت حرف اضافهارزانی‌داشتی|حرف اضافه‌ایارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[حالت بساوشی|بساوشی]]{{•w}} [[حالت ازراه‌سویی|ازراه‌سویی]]{{•w}} [[حالت گذرشی|گذرشی]]{{•w}} [[حالت نزدیکی|نزدیکی]]{{•w}} [[حالت معیتیبه‌همراهی|معیتیبه‌همراهی]]{{•w}} [[حالت زمان‌نما|زمان‌نما]]{{•w}} {{nowrap end}}
|group3 = مکانی
|list3 = [[حالت مکانی|مکانی]]{{•}} [[حالت همراهی|همراهی]]{{•}} [[حالت درمیانی|درمیانی]]{{•}} [[حالت پایانه‌ای|پایانه‌ای]]{{•}} [[حالت بربودگی|بربودگی]]{{•}} [[حالت زیربودگیزیرین‌بودگی|زیربودگیزیرین‌بودگی]]{{•}} [[حالت زبربودگی|زبربودگی]]{{•}} [[حالت درون‌بودگی|درون‌بودگی]]{{•}} [[حالت کناربودگی|کناربودگی]]{{•}} [[حالت ازبه‌بودگی|ازبه‌بودگی]]{{•}} {{سخ}}[[حالت سویی|سویی]]{{•}} [[حالت ازسویی|ازسویی]]{{•}} [[حالت به‌سویی|به‌سویی]]{{•}} [[حالت به‌درون‌سویی|به‌درون‌سویی]]{{•}} [[حالت ازدرون‌سویی|ازدرون‌سویی]]{{•}} [[حالت به‌بیرون‌سویی|به‌بیرون‌سویی]]{{•}} [[حالت درراستاسویی|درراستاسویی]]{{•}} [[حالت ازروسویی|ازروسویی]]{{•}} [[حالت به‌زیرسویی|به‌زیرسویی]]{{•}} [[حالت برفرازسویی|برفرازسویی]]{{•}} [[حالت تراسویی|تراسویی]]
|group4 = سنجشی
|list4 = [[حالت مانندی|مانندی]]{{•}} [[حالت هم‌چون‌واری|هم‌چون‌واری]]
|list5 = [[حالت دوری‌گزینی|دوری‌گزینی]]{{•}} [[حالت ازبرایی|ازبرایی]]
|group6 = متفرقه
|list6 = {{nowrap begin}}<!--همانند بالا:--> [[حالت ندایی|ندایی]]{{•w}} [[حالت چگونی|چگونی]]{{•w}} [[حالت واداری|واداری]] ([[Causal-final حالت|–final]]){{•w}} [[Final حالت|Final]]{{•w}} [[حالت شایدی|شایدی]]{{•w}} [[حالت چندی|چندی]]{{•w}} [[حالت جدایشی|جدایشی]]{{•w}} [[حالت جداگر|جداگر]]{{•w}} [[حالت دهشی|دهشی]]{{•w}} [[حالت نبودگی|نبودگی]]{{•w}} [[حالت پشت‌بودگی|پشت‌بودگی]]{{•w}} [[حالت ازبربودگی|ازبربودگی]]{{•}} [[حالت ازپشت‌سویی|ازپشت‌سویی]]{{•w}} [[حالت به‌برشدگی|به‌برشدگی]]{{•w}} [[حالت به‌پشت‌شدگی|به‌پشت‌شدگی]]{{•w}} [[حالت زیرشدگیزیرین‌شدگی|زیرشدگیزیرین‌شدگی]] {{nowrap end}}
}}
 
}}<noinclude>
<br/>{{collapsible sections option |list="حالتscases" or "Declensions" |example=Declensions}}
 
 
*Prosecutive: گذرشی
*Proximative: نزدیکی
*Sociative: معیتیبه‌همراهی
*Subessive: زیربودگیزیرین‌بودگی
*Sublative: به‌زیربودگیبه‌زیرین‌بودگی
*Superessive: بررویه‌ای
*Superlative: برفرازی
*Inessive: درون‌بودگی
*Postessive: پشت‌بودگی
*Subessive: زیربودگیزیرین‌بودگی
*Superessive: زبربودگی
*Adessive: بربودگی
 
 
*Subdirective: زیرشدگیزیرین‌شدگی
*Superdirective: زبرشدگی
*Addirective: به‌برشدگی
*Adverbial: چگونی
*Aversive: دوری‌گزینی
*Benefactive: ازبراییازبرایی، بهره‌ور
*Causal: واداری
*Comitative، associative : همراهی
*Comparative: مانندی
*dative: حالت برایی، حالت کنش‌گیری، حالت متمم به‌ای، حالت برایی، حالت متمم برایی، حالت مفعول باواسطه، حالت مفعول غیر صریح حقیقی
*Distributive: هرکدامی
*Distributive-temporal: هرکدامی-زمانی
*Equative: هم‌چون‌واری
*Ergative: ارگاتیو
*Essive-modal: بودگی-چونانی
*Evaluative: ارزیابانه
*Prosecutive: گذرشی
*Proximative: نزدیکی
*Sociative: معیتیبه‌همراهی
*Terminative: پایانه‌ای
*Vocative: ندایی
*Temporal: زمان‌نما
 
[[رده:الگوهای زبان‌شناسی|حالت‌ها]]
[[Category:Linguistics templates|حالتs]]
 
[[br:Patrom:Troadoù yezhadurel]]
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش