تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
|liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em;
|group1 = پایه
|list1 = [[حالت فاعلینهادی|فاعلینهادی]]{{•}} [[حالت مفعولی|مفعولی]]{{•}} [[حالت غیر فعلی|غیر فعلی]]{{•}} [[حالت مستقیم|مستقیم]]{{•}} [[حالت مطلق|مطلق]]{{•}} [[حالت ناگذرا|ناگذرا]]{{•}} [[حالت کنایی|کُنایی]]
|group2 = حرف اضافه‌ای
|list2 = {{nowrap begin}} [[حالت حرف اضافه|حرف اضافه‌ای]]{{•w}} [[حالت اضافه|اضافی]]{{•w}} [[حالت براییکنش‌گیری|براییکنش‌گیری]]{{•w}} [[حالت ملکی|ملکی]]{{•w}} [[حالت ازسویی|ازسویی]]{{•w}} [[حالت پیشتربودگی|پیشتربودگی]]{{•w}} [[حالت هرکدامی|هرکدامی]] {{•w}} [[حالت بودگی|بودگی]] {{•w}} [[حالت به‌وسیلگی|به‌وسیلگی]]{{•w}} [[حالت ابزاری|ابزاری]]{{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتی|ارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[حالت بساوشی|بساوشی]]{{•w}} [[حالت ازراه‌سویی|ازراه‌سویی]]{{•w}} [[حالت گذرشی|گذرشی]]{{•w}} [[حالت نزدیکی|نزدیکی]]{{•w}} [[حالت به‌همراهی|به‌همراهی]]{{•w}} [[حالت زمان‌نما|زمان‌نما]] {{nowrap end}}
|group3 = مکانی
|list3 = [[حالت مکانی|مکانی]]{{•}} [[حالت همراهی|همراهی]]{{•}} [[حالت درمیانی|درمیانی]]{{•}} [[حالت پایانه‌ای|پایانه‌ای]]{{•}} [[حالت بربودگی|بربودگی]]{{•}} [[حالت زیرین‌بودگی|زیرین‌بودگی]]{{•}} [[حالت زبربودگی|زبربودگی]]{{•}} [[حالت درون‌بودگی|درون‌بودگی]]{{•}} [[حالت کناربودگی|کناربودگی]]{{•}} [[حالت ازبه‌بودگی|ازبه‌بودگی]]{{•}} {{سخ}}[[حالت سویی|سویی]]{{•}} [[حالت ازسویی|ازسویی]]{{•}} [[حالت به‌سویی|به‌سویی]]{{•}} [[حالت به‌درون‌سویی|به‌درون‌سویی]]{{•}} [[حالت ازدرون‌سویی|ازدرون‌سویی]]{{•}} [[حالت به‌بیرون‌سویی|به‌بیرون‌سویی]]{{•}} [[حالت درراستاسویی|درراستاسویی]]{{•}} [[حالت ازروسویی|ازروسویی]]{{•}} [[حالت به‌زیرسویی|به‌زیرسویی]]{{•}} [[حالت برفرازسویی|برفرازسویی]]{{•}} [[حالت تراسویی|تراسویی]]
*Comitative، associative : همراهی
*Comparative: مانندی
*dative: حالت برایی،کنش‌گیری، حالت کنش‌گیری،برایی، حالت متمم به‌ای، حالت متمم برایی، حالت مفعول باواسطه، حالت مفعول غیر صریح حقیقی
*Direct: مستقیم
*Distributive: هرکدامی
*Multiplicative: چندی
*nominal: اسمی
*nominative: کُنایی،نهادی، فاعلی، نهادیفاعلی
*Objective: حالت کنش‌پذیری
*Oblique: غیر فعلی
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش