تفاوت میان نسخه‌های «خسرو فرشیدورد»

* ''دستور مختصر تاریخی زبان فارسی''
* ''دستور مفصل امروز بر پایه زبانش‍ناسی ج‍دید''
* ''دستوری برای واژه‌سازیلغت‌سازی: ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی، ترکیب و تحول آن در زبان فارسی''
* ''تاریخ مختصر زبان فارسی از آغاز تاکنون''
* ''عربی در فارسی''