رقابت جهانی خودروهای خورشیدی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
{{Infobox motor race|Race title=Worldرقابت Solarجهانی Challengeخودروهای خورشیدی|Previous names=|Record class=|Record year=|Record car=|Record driver=|Record time=|Turns=|Length km=<!-- or |Length mi = -->|Surface=|Most wins manufacturer=|Most wins team=[[Nuna|Nuon]] (Challenger) <br> {{سخ}}[[Solar Team Eindhoven|Eindhoven]] (Cruiser)|Most wins rider=|Most wins driver=|Duration=4-7۴–۷ daysروز|Logo=[[Image:WorldSolarChallengeLogo.png]]|Laps=|Distance={{convertConvert|3022|km|mi|abbr=on}}|Last race=2019۲۰۱۹|First series race=|First race=1987۱۹۸۷|Sponsor=[[Bridgestoneبریجستون]]|Coordinates=|Location=Australia[[استرالیا]]|Venue=Stuart Highway|Series short=WSC|Series long=World Solar Challenge|Track map=|Next race=2023۲۰۲۳}}
[[پرونده:Australia_ggc_route.png|بندانگشتی|280x280پیکسل| مسیر 3000۳۰۰۰ کیلومتری چالش جهانی خورشیدی.]]
[[پرونده:Nuna3atZandvoort1.JPG|بندانگشتی|280x280پیکسل| نونا، سه بار از هفت بار مسابقه را پیروز شده است،شده‌است، تیم نونا از [[هلند]].]]
[[پرونده:Solar_Car_Tokai_Challenger.JPG|بندانگشتی|280x280پیکسل| برنده رقابت سبز جهانی در سال2009سال۲۰۰۹، ، "«خودروی مسابقه توکای"»، تیم اتومبیلرانی خورشیدی از دانشگاه توکای ژاپن]]
'''چالش جهانی خورشیدی''' ('''WSC''') یا '''رقابت جهانی خودروهای خورشیدی بریجستون''' از سال 2013،۲۰۱۳، با حمایت مالی و به نام [[بریجستون|شرکت بریجستون]] گره خورده استخورده‌است. <ref name="b-stone-sponsor-2017">{{Cite web|title=Mission: Serving Society with Superior Quality|url=https://www.bridgestone.com/bwsc/passion/sponsorship.html|website=2017 Bridgestone World Solar Challenge|publisher=Bridgestone|accessdate=13 February 2021|language=en-US|date=2017}}</ref>
 
به استثنای فاصله چهار ساله بین رویدادهای 2019۲۰۱۹ و 2023،۲۰۲۳، به دلیل لغو مسابقه در سال 2021۲۰۲۱ توسط دولت استرالیای جنوبی <ref name="wsc-'21-cancel">{{Cite web|title=2021 CHALLENGE UPDATE|url=https://worldsolarchallenge.org/news/2021-challenge-update|website=worldsolarchallenge.org|publisher=South Australian Tourist Commission|accessdate=13 February 2021|language=en-AU|date=12 February 2021|quote=The 16th edition of the Bridgestone World Solar Challenge will not go ahead from 22-30 October this year.}}</ref> رقابت جهانی خودروهای خورشیدی معمولاً هر دو سال یکبار برگزار می شودمی‌شود. این مسیر بیش از {{Convert|3022|km|mi}} از میان [[صحرای استرالیا|صحرای استرلیا]] است و شروع مسیر از [[داروین (استرالیا)|داروین]] در [[قلمرو شمالی|سرزمین شمالی]] تا [[آدلاید]] در [[استرالیای جنوبی]] می باشدمی‌باشد. این مسابقه برای گسترش وسایل نقلیه مجهز به انرژی خورشیدی <ref name="wsc-history">{{Cite web|title=History|url=https://worldsolarchallenge.org/about|website=worldsolarchallenge.org|publisher=South Australian Tourism Commission|accessdate=13 February 2021|language=en|date=9 February 2021}}</ref>طراحی شده استشده‌است.
{{Infobox motor race|Race title=World Solar Challenge|Previous names=|Record class=|Record year=|Record car=|Record driver=|Record time=|Turns=|Length km=<!-- or |Length mi = -->|Surface=|Most wins manufacturer=|Most wins team=[[Nuna|Nuon]] (Challenger) <br> [[Solar Team Eindhoven|Eindhoven]] (Cruiser)|Most wins rider=|Most wins driver=|Duration=4-7 days|Logo=[[Image:WorldSolarChallengeLogo.png]]|Laps=|Distance={{convert|3022|km|mi|abbr=on}}|Last race=2019|First series race=|First race=1987|Sponsor=[[Bridgestone]]|Coordinates=|Location=Australia|Venue=Stuart Highway|Series short=WSC|Series long=World Solar Challenge|Track map=|Next race=2023}}
[[پرونده:Australia_ggc_route.png|بندانگشتی|280x280پیکسل| مسیر 3000 کیلومتری چالش جهانی خورشیدی.]]
[[پرونده:Nuna3atZandvoort1.JPG|بندانگشتی|280x280پیکسل| نونا، سه بار از هفت بار مسابقه را پیروز شده است، تیم نونا از [[هلند]].]]
[[پرونده:Solar_Car_Tokai_Challenger.JPG|بندانگشتی|280x280پیکسل| برنده رقابت سبز جهانی در سال2009 ، "خودروی مسابقه توکای"، تیم اتومبیلرانی خورشیدی از دانشگاه توکای ژاپن]]
'''چالش جهانی خورشیدی''' ('''WSC''') یا '''رقابت جهانی خودروهای خورشیدی بریجستون''' از سال 2013، با حمایت مالی و به نام [[بریجستون|شرکت بریجستون]] گره خورده است. <ref name="b-stone-sponsor-2017">{{Cite web|title=Mission: Serving Society with Superior Quality|url=https://www.bridgestone.com/bwsc/passion/sponsorship.html|website=2017 Bridgestone World Solar Challenge|publisher=Bridgestone|accessdate=13 February 2021|language=en-US|date=2017}}</ref>
 
WSC تیم هاییتیم‌هایی از سراسر جهان را به خود جذب می کندمی‌کند که بیشتر آنها توسط [[دانشگاه|دانشگاه ها]]‌ها یا [[ابرشرکت|شرکت هاشرکت‌ها]] حمایت می شوند،می‌شوند، اگرچه برخی از آنها توسط [[آموزش متوسطه|دبیرستان هادبیرستان‌ها]] به میدان مسابقه اوردهآورده شده اندشده‌اند. این رقایت یک تاریخچه 32۳۲ ساله دارد که شامل پانزده رویداد است و رویداد افتتاحیه آن در سال 1987۱۹۸۷ برگزار شده استشده‌است. این رقایت که در ابتدا هر سه سال یک بار برگزار می شد،می‌شد، از اوایل قرن کنونی دوسالانه برگزار شد.
به استثنای فاصله چهار ساله بین رویدادهای 2019 و 2023، به دلیل لغو مسابقه در سال 2021 توسط دولت استرالیای جنوبی <ref name="wsc-'21-cancel">{{Cite web|title=2021 CHALLENGE UPDATE|url=https://worldsolarchallenge.org/news/2021-challenge-update|website=worldsolarchallenge.org|publisher=South Australian Tourist Commission|accessdate=13 February 2021|language=en-AU|date=12 February 2021|quote=The 16th edition of the Bridgestone World Solar Challenge will not go ahead from 22-30 October this year.}}</ref> رقابت جهانی خودروهای خورشیدی معمولاً هر دو سال یکبار برگزار می شود. این مسیر بیش از {{Convert|3022|km|mi}} از میان [[صحرای استرالیا|صحرای استرلیا]] است و شروع مسیر از [[داروین (استرالیا)|داروین]] در [[قلمرو شمالی|سرزمین شمالی]] تا [[آدلاید]] در [[استرالیای جنوبی]] می باشد. این مسابقه برای گسترش وسایل نقلیه مجهز به انرژی خورشیدی <ref name="wsc-history">{{Cite web|title=History|url=https://worldsolarchallenge.org/about|website=worldsolarchallenge.org|publisher=South Australian Tourism Commission|accessdate=13 February 2021|language=en|date=9 February 2021}}</ref>طراحی شده است.
 
WSC تیم هایی از سراسر جهان را به خود جذب می کند که بیشتر آنها توسط [[دانشگاه|دانشگاه ها]] یا [[ابرشرکت|شرکت ها]] حمایت می شوند، اگرچه برخی از آنها توسط [[آموزش متوسطه|دبیرستان ها]] به میدان مسابقه اورده شده اند. این رقایت یک تاریخچه 32 ساله دارد که شامل پانزده رویداد است و رویداد افتتاحیه آن در سال 1987 برگزار شده است. این رقایت که در ابتدا هر سه سال یک بار برگزار می شد، از اوایل قرن کنونی دوسالانه برگزار شد.
 
== هدف، واقعگرایانه ==
هدف از این رقابت، ترویج نوآوری در خودروهای خورشیدی است. این رقابت طرحی در هسته اصلی خود دارد و هر تیم/اتومبیلی که با موفقیت از خط پایان عبور کند، پبروز میدان در نظر گرفته می شودمی‌شود. تیم هاییتیم‌هایی از دانشگاه هادانشگاه‌ها و شرکت های سرمایهشرکت‌های گذارسرمایه‌گذار ذر این زمینه شرکت می کنندمی‌کنند. در سال 2015،۲۰۱۵، 43۴۳ تیم از 23۲۳ کشور در این چالش شرکت کردند. <ref name="wsc-team-2015">{{Cite web|title=2015 Team List|url=http://www.worldsolarchallenge.org/team_info/2015_team_list|publisher=World Solar Challenge|accessdate=13 February 2021|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150613003450/http://www.worldsolarchallenge.org/team_info/2015_team_list|archivedate=23 June 2015|language=en-AU|date=5 June 2015}}</ref>
 
== منابع ==
 
[[رده:رویدادهای ورزشی تکرارشونده بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۸۷ (میلادی)]]
[[رده:فتوولتاییک]]