تفاوت میان نسخه‌های «قلب‌گاو زمردی»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{Taxobox|name=Emerald-patched cattleheart|ordo=پروانه‌سانان|binomial_authority=(Cramer, 1779) <ref>Cram...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
 
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
{{Taxobox|name=Emerald-patchedقلب‌گاو cattleheartزمردی|ordo=[[پروانه‌سانان]]|binomial_authority=([[Pieter Cramer|Cramer]], 1779) <ref>Cramer, P., 1775-1780. ''De Uitlandsche Kapellen voorkomende in der drie Waereld-Deelen Asia, Afrika en America'' (etc). Amsterdam, Baalde & Utrecht, Parts 1-3.</ref>|binomial=''Parides sesostris''|species='''''P. sesostris'''''|genus=''[[Parides]]''|tribus=[[تبار بال‌پرنده‌ای]]|familia=[[پروانه‌های دم‌چلچله‌ای]]|classis=[[حشره]]|image=Parides sesostris MHNT dos.jpg|phylum=[[بندپایان]]|regnum=[[جانوران]]|image2_caption=Underside - Muséum de Toulouse|image2_width=250px|image2=Parides sesostris MHNT ventre.jpg|image_caption=[[موزه تولوز]]|image_width=250px|synonyms=* ''Papilio sesostris'' <small>Cramer, 1779</small>
* ''Papilio tullus'' <small>Cramer, 1780</small>
* ''Papilio lycomes'' <small>Gray [1853]</small>