تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Fraxinus.ornus/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
سخت‌پوستان دارای مژکچه‌های مکانیکی و شیمی‌حِسی هستند. مژکچه‌ها به‌ویژه در قسمت‌های دهان سخت‌پوستان وجود دارد و همچنین می‌تواند در اندام‌های نظافت یافت شود. در بعضی موارد مژکچه‌ها به فلس مانند ساختارها تغییر می‌یابند. مژکچه روی پاهای کریل و سایر سخت‌پوستان کوچک به آنها کمک می‌کند تا فیتوپلانکتون‌ها را جمع کنند، آنها را گرفته و اجازه می‌دهد تا آنها را بخورند.
 
مژکچه‌ها در پوش حشرات تک‌یاخته‌ای است، به این معنی که هر یک از آنها از یک سلول‌ روپوست که «مولد نوعیمویچه» به(Trichogen) نام trichogenدارد تشکیل شده است ، به معنای واقعی کلمه "مولد موی سر". در ابتدا توخالی هستند و در اکثر اشکال بعد از سفت شدن توخالی باقی می‌مانند. آنها از طریق یک سلول ثانویه یا لوازم جانبی از نوعی به نام تورموژن (Tormogen) رشد می‌کنند وکه از آن طریق پروژه تولید می‌کنند کهمولد غشای انعطافانعطاف‌پذیر پذیرویژه‌ای ویژه ای را ایجاد می‌کنداست که پایه ستامژکچه را به عنصرپوش اطراف متصل می‌کند. تا حدودی به شکل و عملکرد آنها بستگیاسامی داردمختلفی ،نامیده بهمی‌شوند مجموعهمانند، هایموها، شاخیماکروتریشیا، می‌توان مو ، ماکروتریشیا ، چتاییپرزچه یا فلس اشاره کرد. غشای مجموعهمژکچه کوتیکولاریزهکوتیکولی نشده است و حرکت امکان پذیرامکان‌پذیر است. بعضی از حشرات ،حشرات، مانند لارو Eriogaster[[اگار lanestris ،کوچک]] از ستا بهمژکچه‌ها عنوانبه‌عنوان مکانیسم دفاعی استفاده می‌کنند ،می‌کنند، زیرا در تماس با پوست می‌توانند باعث درماتیتتاول شوند. [5]