تفاوت میان نسخه‌های «هفده مورد توافق برای آزادی صلح‌آمیز تبت»