تفاوت میان نسخه‌های «هوش برتر»

۹٬۷۵۶ بایت حذف‌شده ،  ۱ ماه پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|۳ میلیون تومان
|مدال برنز و لوح تقدیر
|}
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[محمدباقر دانا]]
|۱۴۰ ثانیه
|۳۰ ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[صبا بردوئی]]
|۱۱۰ ثانیه
|۳۰ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[روزبه غفوری]]
|۱۲
|۲۰۰ثانیه
|۳۰ثانیه
|۱۱
|۳-
|۸ باخت
|-
|'''۴'''
|'''[[محمد زلکی نژاد]]'''
|'''۱۰'''
|'''۸'''
|'''۱۸۰ثانیه'''
|'''۳۰ثان'''
|
|
|
|-
|}
====جزیره تیز هوش مرحله مقدماتی گروه دوم ====
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[حمید عادلی]]
|۱۰
|۱۶۰ثانیه
|۱۰ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[مائده خدایی]]
|۱۱
|۱۹۰ثانیه
|۱۰ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|'''۳'''
|'''[[محمد جواد جاپلقی]]'''
|'''۱۱'''
|'''۶'''
|'''۱۶۰ثانیه'''
|'''۱۰ثانیه'''
|'''۱۳'''
|'''۷'''
|'''۲۰–برنده شد'''
|-
|[[امید خورا]]
|۱۱
|۱۹۰ثانیه
|۱۰ثانیه
|۱۰
|۲-
|'''۸''' – باخت
|-
|}
====جزیره تیزهوش مرحله مقدماتی گروه سوم ====
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[محمد امین شاکری]]
|0
|۴۰ ثانیه
|۶۰ ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[عادله بشکاری]]
|۱۲
|0
|۱۲۰ ثانیه
|۶۰ثانیه
|۱۲
|'''۱۴''' – باخت
|-
|[[محمد آزادی احمد آبادی]]
|0
|۲۰ثانیه
|۶۰ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|'''[[حامد فرمهینی فراهانی]]'''
|'''۵'''
|'''۸'''
|'''۱۳۰ثانیه'''
|'''۶۰ثانیه'''
|'''۱۰'''
|''' ۱۸'''
||'''۲۸''' – برنده شد
|-
|}
==== جزیره تیز هوش مرحله مقدماتی گروه چهارم ====
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[حسین بدرلو]]
|۸۰ ثانیه
|۱۰۰ ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[عرفان نجاری]]
|۱۱۰ ثانیه
|۱۰۰ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|'''۳'''
|'''[[فاطمه زهرا مشک آبادی]]'''
|'''۷'''
|'''۶'''
|'''۱۳۰ثانیه'''
|'''۱۰۰ثانیه'''
|''' ۱۰'''
|'''۴'''
|'''۱۴''' '''– برنده شد'''
|-
|[[مهدی عراقی(کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات)|مهدی عراقی]]
|۱۰۰ ثانیه
|۱۰۰ ثانیه
|۱۱
|۲-
|'''۹''' – باخت
|-
|}
====جزیره تیزهوش مرحله مقدماتی گروه پنجم ====
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[ارشیا گلزار]]
|0
|۸۰ ثانیه
|۲۰ ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[طاهره دقیقی]]
|۱۰۰ ثانیه
|۲۰ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[حسن قاسمی]]
|۱۵۰ثانیه
|۲۰ثانیه
|۱۰
|0
|'''۱۰–باخت'''
|-
|'''۴'''
|'''[[حبیب الله مصدق]]'''
|'''۸'''
|'''۸'''
|'''۱۶۰ ثانیه'''
|'''۲۰ثانیه'''
|'''۱۰'''
|'''۵'''
||'''۱۵–برنده شد'''
|-
|}
====جزیره تیزهوش مرحله مقدماتی گروه ششم ====
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[حامد زارعی نژاد]]
|0
|۲۰ثانیه
|۱۰۰ ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[حمیده صفری]]
|0
|۲۰ ثانیه
|۱۰۰ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[امین فریدی اقدم]]
|0
|۵۰ثانیه
|۱۰۰ثانیه
|۱۰
|'''۱۶–باخت'''
|-
|'''۴'''
|'''[[محمد مرادیان]]'''
|'''۹'''
|'''۸'''
|'''۱۷۰ثانیه'''
|'''۱۰۰ثانیه'''
|'''۱۰'''
|'''۱۷'''
|'''۲۷–برنده شد'''
|-
|}
====جزیره تیزهوش مرحله مقدماتی گروه هفتم ====
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[محمد عرفان حاجی کریم]]
|۱۲۰ ثانیه
|۶۰ ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|'''۲'''
|'''[[مهدی زلفی]]'''
|'''۷'''
|'''۸'''
|'''۱۵۰ ثانیه'''
|'''۶۰ثانیه'''
|'''۱۰'''
|'''۱۱'''
|'''۲۱–برنده شد'''
|-
|[[مهدی پناهی]]
|۱۴۰ثانیه
|۶۰ثانیه
|۱۰
|۱-
|'''۹–باخت'''
|-
|[[سما سادات صالحی امین]]
|۱۱۰ثانیه
|۶۰ثانیه
|0
|باخت
|'''باخت'''
|-
|}
 
====جزیره تیزهوش مرحله مقدماتی گروه هشتم ====
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[شکیلا شانازی]]
|0
|۳۰ثانیه
|۱۰۰ ثانیه
|0
|باخت
|باخت
|-
|[[علی مهدی دوست]]
|۱۰۰ ثانیه
|۱۰۰ثانیه
|0
|باخت
|'''باخت'''
|-
|[[محمد طوسی]]
|۱۴۰ثانیه
|۱۰۰ثانیه
|۲۲
|'''۲۳–باخت'''
|-
|'''۴'''
|'''[[کیانوش کاویانی]]'''
|'''۸'''
|'''۸'''
|'''۱۶۰ثانیه'''
|'''۱۰۰ثانیه'''
|'''۲۳'''
|'''۲'''
||'''۲۵–برنده شد'''
|-
|}
====جزیره تیزهوش مرحله نیمه نهایی گروه اول ====
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[کیانوش کاویانی]]
|۱۳۰ثانیه
|۱۰۰ ثانیه
|0
|باخت
|'''باخت'''
|-
|[[محمد زلکی نژاد]]
|0
|۹۰ ثانیه
|۱۰۰ثانیه
|0
|باخت
|'''باخت'''
|-
|''' ۳'''
|'''[[حامد فرمهینی فراهانی]]'''
|''' ۸'''
|''' ۶'''
|'''۱۴۰ثانیه'''
|'''۱۰۰ثانیه'''
|'''۱۹'''
|'''۹'''
|'''۲۸–برنده شد'''
|-
|[[محمد مرادیان]]
|۱۲۰ثانیه
|۱۰۰ثانیه
|۱۷
|۱۰
|'''۲۷–باخت'''
|-
|}
 
 
====جزیره تیزهوش مرحله نیمه نهایی گروه دوم ====
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|شرکت کننده
!rowspan="2"|نام مراحل
!مرحله ماز
!مرحله زمین بازی
!امتیاز به ثانیه
!ثانیه اضافه به مناسبت عید
!مرحله دیوار مرگ
!مرحله رو در رو
!rowspan="2"|جمع امتیاز
|-
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
!امتیاز
|-
|[[محمد جواد جاپلقی]]
|۱۰۰ثانیه
|۱۰۰ ثانیه
|۱۵
|'''۱۹–باخت'''
|-
|[[فاطمه زهرا مشک آبادی]]
|0
|۲۰ ثانیه
|۱۰۰ثانیه
|0
|باخت
|'''باخت'''
|-
|''' ۳'''
|'''[[مهدی زلفی]]'''
|''' ۷'''
|''' ۶'''
|'''۱۳۰ثانیه'''
|'''۱۰۰ثانیه'''
|'''۱۰'''
|'''۱۴'''
|'''۲۴–برنده شد'''
|-
|[[حبیب الله مصدق]]
|۸۰ثانیه
|۱۰۰ثانیه
|0
|باخت
|'''باخت'''
|-
|}
 
== نفرات برتر سری‌های مختلف ==
۱۴۰

ویرایش