تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Jeeputer/Aligner.js»

صفحه‌ای تازه حاوی «// Originally written by en:User:Majavah at en:User:Majavah/Aligner.js // <nowiki> window.alignerDebug = false; window.alignerDe...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «// Originally written by en:User:Majavah at en:User:Majavah/Aligner.js // <nowiki> window.alignerDebug = false; window.alignerDe...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)