تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Tofawiki.js»

افزودن حمایت از فضای نام راهنما
(افزودن حمایت از فضای نام راهنما)
(افزودن حمایت از فضای نام راهنما)
var namespaceNumber = mw.config.get('wgNamespaceNumber');
if (mw.config.get('wgAction') !== 'view' ||
[0, 4, 6, 10, 12, 14, 102, 828].indexOf(namespaceNumber) === -1) {
return;
}