تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Tofawiki.js»

افزودن فضای نام به صورت پیش‌فرض
(افزودن فضای نام به صورت پیش‌فرض)
$('.tofawiki-name', dialogContent).val(mw.config.get('wgTitle'));
validityCheck();
} else {
$('.tofawiki-name', dialogContent).val(addNamespace(''));
}
if (namespaceNumber === 6) {