تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Tofawiki.js»

فعال‌سازی در ظاهر موبایل
(بهبود شیوهٔ تعریف دیالوگ)
(فعال‌سازی در ظاهر موبایل)
return;
}
var baseFaWikiUrl = 'https://fa.wikipedia.org';
if (mw.config.get('wgMFMode')) baseFaWikiUrl = 'https://fa.m.wikipedia.org';
 
var GENERAL_BOT = 'ویکی‌پدیا:درخواست ایجاد مقاله (رباتیک)';
 
function pageExists(page) {
return new mw.Api({ ajax: { url: baseFaWikiUrl + '//fa.wikipedia.org/w/api.php' } }).get({
action: 'query',
titles: page,
 
function isAllowedToUseTofawikiConsole() {
return new mw.Api({ ajax: { url: baseFaWikiUrl + '//fa.wikipedia.org/w/api.php' } }).get({
action: 'query',
list: 'users',
var link;
if (false && mw.config.get('wgMFMode')) { // disabled, WIP
link = $('#page-actions-history').clone().empty().prop('id', 'page-actions-tofawiki');
link.append($('<a>', {
e.preventDefault();
 
mw.loader.load(baseFaWikiUrl + '//fa.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-Extra-Editbuttons-persiantools.js&action=raw&ctype=text/javascript');
mw.loader.load(baseFaWikiUrl + '//fa.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-Extra-Editbuttons-persianwikitools.js&action=raw&ctype=text/javascript');
mw.loader.load(baseFaWikiUrl + '//fa.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-Extra-Editbuttons-dictionary.js&action=raw&ctype=text/javascript');
 
var dialogContent = $('<div>', { dir: 'rtl' });
title: 'ابزار ایجاد انبوه',
target: '_blank',
href: '//fa.wikipedia.org'baseFaWikiUrl + mw.util.getUrl('ویژه:صفحهٔ_خالی/tofawiki-conosle') + '?withJS=MediaWiki:TofawikiConsole.js'
}).hide()
),
target: '_blank',
style: 'float: left; font-size: smaller;',
href: '//fa.wikipedia.org'baseFaWikiUrl + mw.util.getUrl('راهنما:ابزار/به_ویکی‌فا')
}),
$('<select>', {
}).on('input', validityCheck), ' ', $('<img>', {
src: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fc/Button_super_tool.png',
style: 'vertical-align: middle',
click: function () {
$('.tofawiki-name', dialogContent).val(persianWikiTools.superToolMove(
$('.tofawiki-status', dialogContent).empty().append(failedHtml, ' عنوان «', $('<a>', {
target: '_blank',
href: '//fa.wikipedia.org'baseFaWikiUrl + mw.util.getUrl(page),
text: page
}), '» در ویکی‌پدیای فارسی وجود دارد. مطمئن شوید که صفحهٔ تکراری نیست!');
}
if (requestingPage === FAIRUSE_IMAGES) {
window.open(new mw.Uri(baseFaWikiUrl + 'https://fa.wikipedia.org/w/index.php').extend({
title: 'ویژه:بارگذاری_پرونده',
wpDestFile: faName,
}));
} else {
window.open(new mw.Uri(baseFaWikiUrl + 'https://fa.wikipedia.org/w/index.php').extend({
title: addNamespace(faName),
enName: mw.config.get('wgRelevantPageName'),
label: 'ایجاد به کمک ترجمهٔ محتوا',
onClose: function () {
window.open(new mw.Uri(baseFaWikiUrl + '//fa.wikipedia.org/w/index.php').extend({
title: 'Special:CX',
page: mw.config.get('wgPageName'),
}), ' ', $('<bdi>').append($('<a>', {
lang: 'fa',
href: '//fa.wikipedia.org'baseFaWikiUrl + mw.util.getUrl(translation),
text: translation
})), ')'));