تفاوت میان نسخه‌های «گورستان خاوران»

 
== موقعیت جغرافیایی ==
قبرستان خاوران، پس از سه راه افسریه در جنوب شرق [[تهران]]، کیلومتر پانزده بلوار امام رضا که در واقع سرآغاز جاده تهران مشهد است، قرار دارد. دراین کیلومترگورستان پانزدهاز الیچند شانزدهبخش آن،که سمتمتعلق چپبه چنداقلیت قبرستان اقلیتهایهای مذهبی وجوداست داردتشکیل شده است. قبرستانبه اولترتیب واز دومشرق متعلقابتدا بهگورستان [[هندیهندو|هندی‌هاهندوها]] و بعد گورستان [[مسیحیان]] واقع است و سپس قبرستانگورستان خاوران[[بهایی|بهاییان]] واقعو شده‌استدر کنار آن محل دفن زندانیان سیاسی قرار دارد. گورستان بهاییان دارای امکاناتی مانند محل پارک اتومبیل و غسالخانه و سرویس بهداشتی است، اما قطعه زندانیان سیاسی زمینی بایر و فاقد هرگونه امکاناتی است.<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/09/050902_mf_cemetery.shtml]</ref>
پیش از دفن زندانیانیان سیاسی برخی این گورستان را لعنت آباد لقب داده بودند.<ref>[http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/HTML/okt-2005/lanatabad.html راه توده]</ref><ref>[http://akhbar.gooya.com/politics/archives/008167.php گویا]</ref><ref>[http://www.bidaran.net/spip.php?article153 بیداران]</ref>
 
== بزرگداشت یاد زندانیان اعدام شده ==
۸٬۰۳۰

ویرایش