تفاوت میان نسخه‌های «دارالشورای کبری»

 
نخستین کار دارالشورا حل معضل قرارداد رویتر بود. مجالس مشورتی در این شورا نزدیک به ۱۹ روز با حضور مشیرالدوله که از جانب شاه مأمور به گفتگو با [[بارون رویتر]] و وکلای او شده بود برگذار شد. این قرارداد بالاخره در ۱۹ رمضان ۱۲۹۰ (۱۸ آبان ۱۲۵۲) به دستور شاه ملغی شد.
 
== تشکیل جلسات ==
بر پایهٔ فرمان ناصرالدین‌شاه برای تشکیل مجلس دارالشورای کبری، این مجلس در روزهای شنبه و سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌داد و در روزهای دیگر در صورت نیاز منعقد می‌گردید. طبق فرمان همهٔ وزرای صاحب ادارات معینه به این شرح می‌بایست در جلسات حضور می‌یافتند:
* وزارت داخله و دفتر محاسبات و ریاست دارالشورا
* وزارت علوم [[اعتضادالسلطنه]]
* وزارت جنگ [[فیروز میرزا|نصرت‌الدوله]]
* وزارت عدلیه [[امام‌قلی عمادالدوله|عمادالدوله]]
* وزارت خارجه [[میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک]]
* وزارت فوائد عامه [[امیرنظام گروسی|حسینعلیخان]]
* وزارت وظایف [[مجدالملک سینکی|مجدالملک]]
* وزارت رسائل خاصه [[علی امین‌الدوله|میرزا علیخان منشی حضور]]
[[امین‌السلطنه|محمدعلی‌خان امین‌السلطنه]] موظف بود در روزهای یادشده وزرای تعیین‌شده را در مجلس دربار اعظم گرد هم آورد.
 
{{خرد|تاریخ}}