تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Group-patroller.css»

بدون خلاصه ویرایش
 
/* Show hidden items that have class="patroller-show". */
div.patroller-show,
p.patroller-show {
display: block !important;
}
span.patroller-show,
small.patroller-show {
display: inline !important;
}
table.patroller-show {
display: table !important;
}
li.patroller-show {
display: list-item !important;
}
.unconfirmed-show {
display: none !important;
}
 
/* Persian Wikipedia customizations */
/* در سردر تغییرات اخیر استفاده شده است */
.bold-for-patroller { font-weight: bold; }