زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم: تفاوت میان نسخه‌ها