تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Mobile.css»

با مشورت با مردتنها بابت ترند اخیر، عدم نمایش زیرعنوان واکشی شده از ویکی‌داده از آنجایی که در صفحه‌های قفل شده سوژهٔ خرابکاری و باعث پیدا شدن شیوه‌ای برای ویرایش صفحهٔ قفل شده شده است تا یافتن راه‌حل بهتر. نظر شخصی من، این قابلیت مفیدی است که کافی است فقط در صفحه‌های قفل شده ظاهر نشود
(حذف style نامربوط که بعد از به‌روزرسانی پودمان تازه اثرش دیده شده است)
(با مشورت با مردتنها بابت ترند اخیر، عدم نمایش زیرعنوان واکشی شده از ویکی‌داده از آنجایی که در صفحه‌های قفل شده سوژهٔ خرابکاری و باعث پیدا شدن شیوه‌ای برای ویرایش صفحهٔ قفل شده شده است تا یافتن راه‌حل بهتر. نظر شخصی من، این قابلیت مفیدی است که کافی است فقط در صفحه‌های قفل شده ظاهر نشود)
 
.mw-ui-icon:before { top: 0; }
 
/* عدم نمایش زیرعنوان واکشی شده از ویکی‌داده که در صفحه‌های قفل شده سوژهٔ خرابکاری و
باعث پیدا شدن شیوه‌ای برای انجام خرابکاری شده است تا یافتن راه‌حل بهتر */
.page-heading div { display: none; }