تفاوت میان نسخه‌های «آلپ ار تونقا»

جز
ابرابزار
جز
جز (ابرابزار)
آلپ اِر تونقا (Alp Er Tunga یا Alp Er Tonğa) <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Besim Atalay (ed.), Divanü Lügati't - Türk, Vol.1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2006, ISBN 975-16-0405-2, p. 41.}}</ref> (آلپ در زبان ترکی به معنی شجاع قهرمان یا فاتح<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان="Divanü Lugati't-Türk Veri Tabanı". Archived from the original on 2011-07-24. Retrieved 2010-06-29.}}</ref> اِر به معنی مذکر یا مرد <ref>{{Cite journal|last=ÇAKMAK|first=CİHAN|date=2015-12-30|title=DÎVÂNU LUGÂTİ T-TÜRK TE VÜCUT VE ORGAN ADLARI|url=http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154115004|journal=Journal of International Social Research|volume=8|issue=41|pages=135–135|doi=10.17719/jisr.20154115004|issn=1307-9581}}</ref> و تونقا اشاره به ببر) رهبر اسطوره ای ترکان در [[تاریخ باستان|عصر باستان]] بوده که برخی منابع ایرانی او را رهبر سرزمین توران یعنی افراسیاب دانسته و بسیاری از حکام ترک خود را به نوادگان او منسوب کرده اندکرده‌اند.
 
او در حدود سال 700۷۰۰ قبل از میلاد مسیح میزیستهمی‌زیسته و یکی از کار هایکارهای برجسته اش اتحاد اقوام ترک آسیای میانه و جمع کردن آنان زیر یک بیرق بود. او بعد هابعدها موفق به فتح قفقاز سوریه آناتولی و حتی لشکر کشی به مصر شد.
 
همچنین اورا به سبب فتح سرزمین سکاها خان سکا مینامیدندمی‌نامیدند.<ref>{{Cite journal|date=2021-03-19|title=Alp Er Tunga|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alp_Er_Tunga&oldid=1013022204|journal=Wikipedia|language=en}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=William M. Clements, The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife: Southeast Asia and India, Central and East Asia, Middle East, Greenwood Press, 2006, ISBN 0-313-32849-8, p. 432.}}</ref> دوران حکومت تونقا با عصر ماد هامادها در ایران مطابقت داشته.
آلپ اِر تونقا (Alp Er Tunga یا Alp Er Tonğa) <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Besim Atalay (ed.), Divanü Lügati't - Türk, Vol.1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2006, ISBN 975-16-0405-2, p. 41.}}</ref> (آلپ در زبان ترکی به معنی شجاع قهرمان یا فاتح<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان="Divanü Lugati't-Türk Veri Tabanı". Archived from the original on 2011-07-24. Retrieved 2010-06-29.}}</ref> اِر به معنی مذکر یا مرد <ref>{{Cite journal|last=ÇAKMAK|first=CİHAN|date=2015-12-30|title=DÎVÂNU LUGÂTİ T-TÜRK TE VÜCUT VE ORGAN ADLARI|url=http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154115004|journal=Journal of International Social Research|volume=8|issue=41|pages=135–135|doi=10.17719/jisr.20154115004|issn=1307-9581}}</ref> و تونقا اشاره به ببر) رهبر اسطوره ای ترکان در [[تاریخ باستان|عصر باستان]] بوده که برخی منابع ایرانی او را رهبر سرزمین توران یعنی افراسیاب دانسته و بسیاری از حکام ترک خود را به نوادگان او منسوب کرده اند.
 
او در حدود سال 700 قبل از میلاد مسیح میزیسته و یکی از کار های برجسته اش اتحاد اقوام ترک آسیای میانه و جمع کردن آنان زیر یک بیرق بود. او بعد ها موفق به فتح قفقاز سوریه آناتولی و حتی لشکر کشی به مصر شد.
 
همچنین اورا به سبب فتح سرزمین سکاها خان سکا مینامیدند.<ref>{{Cite journal|date=2021-03-19|title=Alp Er Tunga|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alp_Er_Tunga&oldid=1013022204|journal=Wikipedia|language=en}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=William M. Clements, The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife: Southeast Asia and India, Central and East Asia, Middle East, Greenwood Press, 2006, ISBN 0-313-32849-8, p. 432.}}</ref> دوران حکومت تونقا با عصر ماد ها در ایران مطابقت داشته.
 
* {{تاریخ-خرد}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}
<references />
۴۷۹

ویرایش