تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Tofawiki.js»

انتقال دکمهٔ tofawiki در موبایل به More
(تشخیص فضای نام راهنما)
(انتقال دکمهٔ tofawiki در موبایل به More)
var link;
if (mw.config.get('wgMFMode')) {
link = $mw.util.addPortletLink('#pagep-actions-historytb').clone().empty().prop(, 'id#', 'page-actionstofawiki!', 'ca-tofawiki');
link.append($('<a>', {
href: '#',
text: 'tofawiki',
class: 'mw-ui-icon-with-label-desktop mw-ui-icon'
}));
$('#page-actions-history').after(link);
} else {
link = mw.util.addPortletLink(
$('#p-views').length !== 0 ? 'p-views' : 'p-cactions', '#',
'tofawiki!', 'ca-tofawiki', null, null, '#ca-view'
);
}