تفاوت میان نسخه‌های «تکانه»

جز
(اصلاح شبهه خرابکاری)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
:<math>\vec{{p}} =m{\vec{v}} </math>
{{پایان}}
که در آن، <math>m</math> جرم، <math>\vec{v}</math>سرعت و <math>\vec{p}</math> تکانه است. در [[دستگاه SI]]، تکانه بر حسب واحد [[کیلوگرم|kg]]. [[متر بر ثانیه|m/s]] اندازه‌گیری می‌شود. تکانه [[کمیت برداری|کمیتی برداری]] است پس هم دارای اندازه و هم دارای جهت است. در تعریف بالا فقط [[بردار جابجایی|حرکت انتقالی]] مد نظر است؛ از اینرو،این‌رو، می‌توان از ابعاد شیء صرف نظر کرده و آن را به عنوان یک [[ذره]] به حساب آورد. در واقع این تعریف اینگونه میسر می شود که برای مثال برای توقف جسمی با سرعت بیشتر و با جرم برابر باید نیروی بیشتری وارد کنیم و یا با نیروی ثابت، زمان بیشتری نیرو وارد کنیم تا انرا متوقف کنیم و از طرف دیگر در سرعت برابر و جرم متفاوت باید به جسم با جرم بیشتر نیروی بیشتری وارد کنیم و یا دوباره با نیروی ثابت، زمان بیشتری نیرو وارد کنیم. برای مثال متوقف کردن توپ با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت توسط دست یک بازیکن را با متوقف کردن تریلی در حال حرکت با 30 کیلومتر بر ساعت توسط دیواری بتنی مقایسه کنید.
 
== بررسی مفهوم تکانه خطی ==
از آنجا که در مطالعهٔ [[حرکت دورانی]] با مفهوم مشابهی موسوم به [[تکانه زاویه‌ای|تکانهٔ زاویه‌ای]] روبرو می‌شویم، از عبارت ''تکانهٔ خطی'' به جای تکانه استفاده می کنیم.حال فهمیدیم تکانه یا همان اندازه ضربه به دو پارامتر m و v بستگی دارد و از طرفی، نیروی برابر با انآن (که توانستیم با انآن بر سرعت و جرم مقابله کنیم ) با زمان وارد شدن نیرو "t" و اندازه نیرو "F" رابطه دارد. حال می نویسیم تغییرات لحظه ای تکانه "dp" با میزان زمان گذشته "dt" با ضریبی از جنس نیرو "F" رابطه دارد:
{{وسط‌چین}}
<math>d\vec{{p}}={{F}}.d{{t}}</math>
:<math>\mathbf{F} = {\mathrm{d}\mathbf{P} \over \mathrm{d}t} = {\mathrm{d}\mathbf{P}_{cm} \over \mathrm{d}t} \,\!</math>
{{پایان}}
طرف چپ معادلهٔ بالا نشان دهندهٔ [[برآیند]] همهٔ [[نیروهای داخلی]] و خارجی وارد بر همهٔ ذرات تشکیل دهندهٔ سیستم است. در یک سیستم <math>N</math> ذره‌ای، هر یک از ذرات تشکیل دهنده، هم تحت تاءثیرتاثیر محیط و هم تحت تاءثیرتاثیر <math>(N-1)</math> ذرهٔ دیگر (همهٔ ذرات سیستم به جز خودش) است. پس هر ذره، علاوه بر نیروهایی که از طرف [[محیط سیستم]] به آن وارد می‌شود، <math>(N-1)</math> نیرو از <math>(N-1)</math> ذرهٔ داخل سیستم دریافت می‌کند.
{{ وسط‌چین}}
:<math>\mathbf{f}_i = \mathbf{f}_{i}^{ext} + (\mathbf{f}_{1\rightarrow i}^{int}+\mathbf{f}_{2\rightarrow i}^{int}+ \cdots +\mathbf{f}_{(i-1)\rightarrow i}^{int} + \mathbf{f}_{(i+1)\rightarrow i}^{int} + \cdots + \mathbf{f}_{N\rightarrow i}^{int}) \,\!</math>