سایه و استخوان (مجموعه تلویزیونی): تفاوت میان نسخه‌ها