تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه ادراری»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
در جریان مرحله تخلیه باید فعالیت معکوس با فعالیت‌هایی که در جریان مرحله ذخیره دیده شد رخ هد.
تخلیه ادرار چهار مرحله دارد.
# شل شدن مجرا قبل از انقباض عضله دتروسردترسور صورت می‌گیرد.
# شل شدن عضلات هم‌زمان با عظلاتعضلات کف [[لگن]] روی می‌دهد.
# قیفی شکل شدن گردن مثانه برای تسهیل جریان ادرار به [[پیشابراپیشابراه]] [[پروگزیمال]] صورت می‌گیرد.
# انقباض عضله دتروسردترسور برای بیرون راندن پرقدرت ادرار اتفاق می‌افتد
#ادرار از «آلت» بیرون می آید