تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های مافیا»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
'''روان‌پزشک:''' در طول کل بازی و در صورت تمایل، دو بار می‌تواند برای یکی از افراد حاضر در بازی سکوت یا طول درمان تجویز کند. فرد انتخاب‌شده در طول روز بعد قادر به صحبت در بازی و نیز در دفاعیه نمی‌باشد.
 
'''شهردار:''' در صورتی که در دفاعیه نباشد، یک بار در طول کل بازی قادر به ملغی کردن رای‌گیری (بیرون نرفتن هیچ‌یک از افراد) و یا رای خروج مستقیم به یک فردنفر است . در صورتی کهرأی یکخروج نفرمستقیم بیشترینشهردار رایبا رابیشترین بیاوردتعداد ورأی نفرآن دیگرروز رایمغایرت شهردارداشته را،باشد، کسیفردی که رای خروج شهردار را آوردهگرفته از بازی خارج میشود.
 
'''شهروند ساده (دو نفر):''' جزء اعضای گروه شهر به‌شمار می‌رود که توانمندی منحصر به فردی ندارد.