تفاوت میان نسخه‌های «اسپاتیفای»

جز
|-
! ۱
| style="background:#D5FFA3" |[[ابیامیر تتلو]] || align=center | ۱۳۷٬۲۷۹۱۳۷٬۹۷۹ || align="center" |<ref name="ابیامیر تتلو"/>
|-
! ۲
| style="background:#D5FFA3" |[[امیر تتلوابی]] || align=center | ۱۳۶٬۲۹۳۱۳۷٬۸۶۷ || align="center" |<ref name="امیر تتلوابی"/>
|-
! ۳
| style="background:#D5FFA3" |[[شادمهر عقیلی]] || align=center | ۱۲۳٬۴۴۱۱۲۴٬۰۰۳ || align="center" |<ref name="شادمهر عقیلی"/>
|-
! ۴
|[[محمدرضا شایع|شایع]] || align="center" | ۱۱۲٬۰۲۹۱۱۳٬۳۲۷ || align="center" |<ref name="شایع">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/3QNGoF6VzVNnkpjJDT3NHq|title=شایع|website= Spotify|accessdate=May 48, 2021}}</ref>
|-
! ۵
| style="background:#D5FFA3" |[[آرش (خواننده)|آرش]] || align="center" | ۱۱۰٬۳۱۶۱۱۰٬۶۸۵ || align="center" |<ref name="آرش" />
|-
! ۶
| style="background:#D5FFA3" |[[مهراد هیدن]] || align=center | ۱۰۵٬۷۸۷۱۰۷٬۰۷۲ || align="center" |<ref name="مهراد هیدن"/>
|-
! ۷
|[[حصین]] || align="center" | ۹۹٬۵۳۸۱۰۰٬۷۱۰ || align="center" |<ref name="حصین">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/5vVveQB8n4kETe67waTS3t|title=حصین|website= Spotify|accessdate=May 48, 2021}}</ref>
|-
! ۸
|[[سیاوش قمیشی]]|| align="center" | ۹۴٬۶۲۳۹۵٬۰۹۷ || align="center" |<ref name="سیاوش قمیشی">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/4DKaZIByJZluOmixSYIjjk|title=سیاوش قمیشی|website= Spotify|accessdate=May 48, 2021 }}</ref>
|-
! ۹
| style="background:#D5FFA3" |[[محسن نامجو]]|| align="center" | ۹۳٬۳۵۰۹۳٬۶۱۶ || align="center" |<ref name="محسن نامجو"/>
|-
! ۱۰
| style="background:#D5FFA3" |[[محسن یگانه]] || align=center | ۸۹٬۰۵۶۸۹٬۴۰۷ || align="center" |<ref name="محسن یگانه"/>
|-
! ۱۱
|[[رضا پیشرو]]|| align="center" | ۸۸٬۱۳۱۸۹٬۲۱۷ || align="center" |<ref name="رضا پیشرو">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/0u4qrFczDmAsJesHPgbnru|title=رضا پیشرو|website= Spotify|accessdate=May 48, 2021}}</ref>
|-
! ۱۲
|[[هیچ‌کس]]|| align="center" | ۸۶٬۲۱۷۸۶٬۹۵۲ || align="center" |<ref name="هیچ‌کس">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/2X90kCLyxyPeJ5nynJGbvT|title=هیچ‌کس|website= Spotify|accessdate=May 48, 2021}}</ref>
|-
! ۱۳
|[[شاهین نجفی]]|| align="center" | ۸۵٬۹۹۲۸۶٬۶۸۵ || align="center" |<ref name="شاهین نجفی">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/1W5u8Bz2yimyuuI8QNYsNO|title=شاهین نجفی|website= Spotify|accessdate=May 48, 2021}}</ref>
|-
! ۱۴
|[[محسنیاس چاوشی(خواننده)|یاس]]|| align="center" | ۸۵٬۲۵۵۸۵٬۵۸۴ || align="center" |<ref name="محسن چاوشییاس">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/2IYl0pVatTl6O2d1CQj6GQ7b8pXheEOc28fyFJnQzqmL|title=محسنیاس چاوشی|website= Spotify|accessdate=May 48, 2021}}</ref>
|-
! ۱۵
|[[یاسمحسن (خواننده)|یاسچاوشی]]|| align="center" | ۸۴٬۷۲۴۸۵٬۱۲۷ || align="center" |<ref name="یاسمحسن چاوشی">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/7b8pXheEOc28fyFJnQzqmL2IYl0pVatTl6O2d1CQj6GQ|title=یاسمحسن چاوشی|website= Spotify|accessdate=May 48, 2021}}</ref>
|-
! ۱۶
| style="background:#D5FFA3" |[[بهزاد لیتو]] || align=center | ۸۴٬۰۸۱۸۴٬۹۵۳ || align="center" |<ref name="بهزاد لیتو"/>
|-
! ۱۷
| style="background:#D5FFA3" |[[هایده]]|| align="center" | ۸۳٬۶۳۳۸۳٬۹۹۱ || align="center" |<ref name="هایده"/>
|-
! ۱۸
| style="background:#D5FFA3" |[[همایون شجریان]] || align=center | ۸۳٬۵۸۸۸۳٬۹۸۷ || align="center" |<ref name="همایون شجریان"/>
|-
! ۱۹
|[[زدبازی]] || align="center" | ۸۰٬۳۲۱۸۰٬۹۸۶ || align="center" |<ref name="زدبازی">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/4tXhsMzLWZ1WL952nYBPTL|title=زدبازی|website= Spotify|accessdate=May 48, 2021}}</ref>
|-
! ۲۰
| style="background:#D5FFA3" |[[داریوش (خواننده)|داریوش]] || align=center | ۷۴٬۴۸۲۷۴٬۸۸۶ || align="center" |<ref name="داریوش"/>
|-
! colspan="5" style="text-align:center; font-size: 85%;" | تا تاریخ ۱۴۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
|}