تفاوت میان نسخه‌های «ولایت فاریاب»

←‏پیشینه: بهترین
(←‏نام: خوب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(←‏پیشینه: بهترین)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
== پیشینه ==
{{بیشتر|تاریخ افغانستان}}
فاریاب نام خود را از شهری گرفته است که به همین نام توسطبدست [[ساسانیان]] تاسیسبنیانگذاری شده بود.<ref name=Iranica>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=بلند |نام=دنیل |اثر=[[دانشنامه ایرانیکا]] |عنوان=فاریاب |نشانی= http://www.iranicaonline.org/articles/faryab |تاریخ=١٥ دسامبر ١٩٩٩|تاریخ بازبینی=٢٥ اکتبر ٢۰١۶ |ویرایش=آنلاین |ناشر=[[دانشگاه کلمبیا]] |مکان=ایالات متحده}}</ref> به نقلگفته ازی ابن الندیم این شهر زادگاه فیلسوف مشهورنامدار اسلامی، [[فارابی|ابونصر فارابی]] است. در دوران اسلامی فاریاب بخشی از [[خراسان|خراسان بزرگ]] محسوبشمرده می شد. در دوران معاصر،روزگار، جغرافی دانان انگلیسی فاریاب را به نام [[ترکستان افغانستان|ترکستان افغانی]] یاد می کردند.
 
[[File:Village in Faryab province.jpg|thumb|دهکده ای در ولایتبوم فاریاب]]
 
قدمتدیرینگی مکتوبنوشتاری شهرنشینی [[میمنه]] و [[اندخوی]] به ٢٥۰۰ سال پیش از میلاد برمیگردد. [[یهودیان]] که از دست [[بخت نصر|نبوکدنصر]] از [[اورشلیم]] فرار کردهگریخته بودند، در سال ٥٨۶ قبلپیش از میلاد وارددر کرانه محدودههای میمنه و اندخوی شده آنجا استقرارجاگیر یافتندشدند. در آن زمان فاریاب تحتزیر کنترلفرمان ساسانیان بود، که بعدپس از حملهتازش [[اسکندر مقدونی]] جای خود را به [[دولت یونانی بلخ]] داد.
 
دوران یونانی فاریاب با فتحگشودن شمال افغانستان توسط مسلمانان عرب بینمیان سالهای ۶٥١ الی ۶۶١ میلادی پایان یافت. در این هنگام فاریاب به میدان جنگ مبدل شدهگردیده بود و در نتیجهسرانجام دین اسلام، جایگزین آیین های [[مزدیسنا|زرتشتی]]، [[آیین بودایی|بودیسم]]، [[مسیحیت]] و [[یهودیت]] شد. پس از اسلام سلسلهفرماتاری های مختلفیگوناگون اسلامی مانند [[صفاریان]]، [[سامانیان]]، [[غزنویان]] [[دودمان سلجوق|سلجوقیان]] و [[غوریان]] در این منطقهسامان حکمرانیفرمانرانی نمودند.
 
تاریخ فاریاب در قرنسده یازدهم، این بار با حمله تازش[[مغولان]]، تحتزیر سلطهفرمان چنگیز خان و فرزندان وی، رقمرخ خوردداد. هنگامی که آنها از شمال به این منطقهسرزمین تاختند، شهرهاییشهرهای مختلفیگوناگونی از جملهشمار میمنه مورد را ویران کردند، جمعیتباشندگان آن را بهکشتار قتل رساندند،کردند، غلات، مزارعکشتزارها و حیواناتدامهایشان شان را به چاپیدگی و غنیمت گرفتند و کاملاسرتاسر آنجا را نابود کردند.<ref name=Iranica/> پس از مغولان، [[تیموریان]] [[شیبانیان]] و [[امپراتوری گورکانی|بابریان]] بترتیباز الیپی قرنهم تا سده هجدهم بر منطقهاین سامان فرمانروایی نمودند.
 
در سال ١٧۴٨ فاریاب بدست [[احمدشاه درانی|احمد شاه درانی]] فتحگشوده شد و بخشی از [[امپراتوری درانی]] شد. در طیگذار [[جنگ افغان و انگلیس|سه جنگ افغان و انگلیس]] که در قرونسده های ١٩ و ٢۰ صورتانجام گرفت، این منطقهگستره از دست انگلیسی ها در امانپناه ماندند. طیدر پی بهسازیها و اصلاحات ادارایسازمانی ١٩٣۰ که توسطبدست [[امان‌الله شاه|شاه امان الله]] صورتانجام می گرفت محدودهگستره فاریاب به میمنه معروفنامور بود که از توابعبخشهای وابسته ی [[ترکستان افغانستان|حکومتفرماتاری کلان ترکستان]] به مرکزیت [[مزار شریف]] به شمار میرفت. در سال ١٩۶۴ فاریاب به ولایت تبدیلگردیده شده و از میمنه به فاریاب مسمینامور گشت.<ref>"پین، اِ. زندکیزندگی زیر فشار در ولایت فاریاب، شمال غربیباختری افغانستان. فرصت های حمایت از گزارش نجات اطفال در افغانستان. ایالات متحده، اکتبر ٢۰۰١</ref>
 
در طولدرازای جنگ های داخلیدرونی در دهه ٩۰، نبرد با [[طالبان]] بیشتر بینمیان ولایات [[ولایت بادغیس|بادغیس]] و [[هرات]] بود، اماولی در پی سقوطفروپاشی هرات در اواسطمیانه دهه نود، [[محمد اسماعیل‌خان|اسماعیل خان]] حاکمفرماندار آنجا به فاریاب گریخت که با خیانت و دشمنیاری عبدالملک پهلوان روبرو شد.<ref name="Matinuddin1999">{{یادکرد کتاب|نویسنده=کمال متین الدین|عنوان=سلطه طالبان: افغانستان ١٩٩۴-١٩٩٧|نشانی=https://books.google.com/books?id=BIyVMkjat2MC&pg=PA98|تاریخ بازبینی=٣۰ مارس ٢۰١١|تاریخ=٣۰ آوریل ١٩٩٩|ناشر=انتشارات دانشگاه آکسفورد|شابک=978-0-19-579274-4|صفحات=٩٨–}}</ref>
 
در ماه مه ١٩٩٧، عبدالملک پهلوان پرچم طالبان را بر فراز میمنه برافراشت و طرفسوی خود را تغییردگردیسی داد و حملهتازش مجدددوباره طالبان را از غربباختر آغاز کرد.<ref name="Gutman2008">{{یادکرد کتاب|نویسنده=روی گاتمن|عنوان=چطور داستان را فراموش کردیم: اُسامه بن لادن, طالبان, و غارت افغانستان|نشانی=https://books.google.com/books?id=A9eqvc-Ru3cC&pg=PA104|تاریخ بازبینی=٣۰ مارس ٢۰١١|ناشر=انتشارات مؤسسه صلح آمریکا|شابک=978-1-60127-024-5|صفحات=١۰۴–}}</ref> طالبان پس از یکسری تغییردگردیسی بیعتپیمان ها و درگیری با ملک، از منطقه عقبواپس نشینی کردند، اما در سال ١٩٩٨ گروه ٨۰۰۰ نفریتنی طالبان از طریقراه فاریاب، مقرپادگان [[عبدالرشید دوستم]] را در [[شبرغان]] همسایه تصرفگرفته کردند.<ref name="Goodson2001">{{یادکرد کتاب|نویسنده=لری پی. گادسن|عنوان=نبرد پایانی افغانستان: شکست دولت, سیاستمداران محلی, و ظهور دولت|نشانی=https://books.google.com/books?id=oFCfzdmnTwQC&pg=PA79|تاریخ بازبینی=٣۰ مارس ٢۰١١|ناشر=انتشارات دانشگاه واشنگتن|شابک=978-0-295-98050-8|صفحات=٧٩–}}</ref>
 
ولایت فاریاب از زمان سقوطسرنگونی دهیوپد و دولت طالبان در اواخرپایان سال ٢۰۰١ یکی از مناطقجاهای صلحآشتی آمیز در افغانستان بوده است. پروژه های اخیرتازه توسعهآبادانی در این ولایت بر گسترش پتانسیل کشاورزی این منطقه،سامان، به ویژه جنگل داری مجدددوباره مناطقیسرزمینهایی که در گذشته نه چندان دور برهنه شده بود، آغاز گردید.
 
در سال ٢۰۰۶ گزارش شد که گروه های مسلحی تحتزیر امرفرمان عبدالملک پهلوان افغانستان به بیناآرامی ثباتیو منطقهآشفتگی این سامان کمک میکند.<ref>امین طرزی. ''[http://www.rferl.org/content/article/1070709.html افغانستان: دولت نگاه خود را به جنگ سالاران شمال می اندازد].'' رادیو آزادیآزاد اروپا - رادیو استقلال. ٢١ آگست ٢۰١۶.</ref> [[نیروهای امنیت ملی افغانستان]] شروعآغاز به جستجو نمودند و به آرامی کنترلفرمان منطقه و بوم را به دست گرفتند. مرز افغانستان و [[ترکمنستان]] توسطبدست پلیس مرزی افغانستان حفظنگهبانی می شود در حالیکهزمانیکه بقیهدیگر ولایت توسطبدست [[پولیس ملی افغانستان|پلیس ملی افغانستان]] که آموزش دیده [[ناتو]] هستند محافظتپاسداری و نگهبانی می گردند.
 
[[File:Norwegian soldiers in Faryab Province.jpg|thumb| اعضای [[تیم بازسازی ولایتی]] ارتش [[نروژ]] در راه ولایت فاریاب. دسامبر ٢۰۰٩]]
 
بینمیان سالهای ٢۰۰۶ و اواخرپایان ٢۰١۴، این ولایت تیم بازسازی ولایتی داشت که توسطبدست ارتش نروژ هدایترهنمایی می شد. مرکزپادگان تیم بازسازی ولایتی نروژ در میمنه داشت و همچنین مسئولیتخویشکاری [[ولسوالی غورماچ]] به این تیم داده شده بودند.
 
افغانستان قراردادیپیمان نامه ای با [[شرکت ملی نفت چین]] برای توسعهگسترش بلوک های نفتی آمودریا امضا کرد، پروژه ای که انتظارچشم می رود طیدر گذار دو دهه میلیاردها دلار کسب درآمد نمایدداشته باشد. این معاملهپیمان حفاریکندن و ساخت یک پالایشگاه در ولایات شمالی سرپل و فاریاب را شاملنیز میدربرمیگیرد شودو ونخستین اولینپیمان توافقنامهنامه بین المللی تولیدفرآوری نفت است که از چند دهه قبلپیش توسط دولت افغانستان منعقدبسته شده است.<ref>{{یادکرد خبر|نشانی=https://www.reuters.com/article/2011/12/28/afghanistan-cnpc-idUSL3E7NS3PR20111228|title=دولت افغانستان قراردادپیمان نامه بزرگ نفتی با شرکت ملی نفت چین امضا کرد|خبرگزاری=[[رویترز]]|نام خانوادگی=هارونی|نام=میرویس|تاریخ=٢۰١٢-١٢-٢٨|تاریخ بازبینی=۲۰۱۲-۰۱-۰۱}}</ref> شرکت ملی نفت چین تولید نفت افغانستان را در اکتبر ٢۰١٢ آغاز کرد<ref name=Shalizi>[https://archive.is/20130105121021/http://uk.news.yahoo.com/chinas-cnpc-begins-oil-production-afghanistan-131607723--finance.html شرکت ملی نفت چین تولید نفت در افغانستان را آغاز می کند], توسط حمید شالیزی. ٢١ اکتبر ٢۰١٢.</ref> و در همان ماه ذخایر عظیم گاز در منطقه اندخوی ولایت فاریاب را کشف نمود.<ref>{{یادکرد خبر|نشانی=http://www.pajhwok.com/en/2012/10/21/major-gas-reserves-found-faryab |عنوان=ذخایر عظیم نفتی در فاریاب کشف گردید|ناشر=خبرگزاری پژواک |تاریخ=٢١ اکتبر ٢۰١٢ |تاریخ بازبینی=١٨ ژانویه ٢۰١۴ |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20140201215011/http://www.pajhwok.com/en/2012/10/21/major-gas-reserves-found-faryab |تاریخ بایگانی=١ فوریه ٢۰١۴}}</ref>
 
== مردم ==
کاربر ناشناس