تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Kamalabdollazadeh/صفحه تمرین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
==توضیح سرفصل ها==
===۱. انسان گرایان و فرهنگ===
قرن پانزدهم یکی از مهمترین دوران هادوران‌ها از لحاظ کنکاش هایکنکاش‌های [[تاریخی]] بود. در سراسر [[اروپا]] و [[خاورمیانه]]، محققین قفصهقفصه‌های های غبارگرفته یغبارگرفته‌ی [[صومعه]] ها‌ها و [[ساختمان]] های‌های عمومی قدیمی را جستجو کردند و گنج هاییگنج‌هایی در آن یافتند؛ این گنج هاگنج‌ها [[طلا]] و [[نقره]] نبودند، بلکه دست نوشته هاینوشته‌های [[یونانی]] و [[رومی]] بودند. در نتیجه، نوشته های باقینوشته‌های ماندهباقی‌مانده از نویسندگان کلاسیک از جمله [[افلاطون]]، [[سیسرو]]، [[سوفوکل]] و [[پلوتارک]] به دوران [[رونسانس]] رسید.
محققین که شاهزادگان، بازرگانان و سایر افراد توانگر از آنان حمایت می کردند،می‌کردند، کارشان را به خوبی انجام می دادند؛می‌دادند؛ در سال ۱۵۰۰، آنان تقریبا تمام متون باستانی ایباستانی‌ای را که امروزه موجودند، یافته بودند.
گردآورندگان قدرتمند و متمول این دست نوشته هانوشته‌ها برای نگه داری مجموعهنگه‌داری یمجموعه‌ی رو به افزایششان [[کتابخانه]] هایی‌هایی را ساختند. این کتابخانه هاکتابخانه‌ها کسانی را که به شناخت هرچه بیشتر افراد بزرگ، اندیشه هااندیشه‌ها و هنر [[باستان]] علاقه داشتند، به خود جلب می کردندمی‌کردند. این شناخت، سبب شکل گیریشکل‌گیری [[رنسانس]] شد.
 
===۲. بازرگانان و تجارت===
[[رنسانس]] عهد شکوفایی [[تجارت]] بود و در این دوران [[اروپا]] به کلی سروتمند بود. انواع تجارت سبب به جریان افتادن دارایی‌ها می‌شد و ثروت‌هایی از راه خرید و فروش، تولیدات و [[بانکداری]] حاصل می‌آمد.
۲۸۵

ویرایش