تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال تاج تهران در فصل ۴۰–۱۳۳۹»